Man bli’r så træt af ama­tø­rer

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Ar­kiv­fo­to: Keld Navn­toft

HÅND­BOL­DENS STØR­STE PRO­BLEM er den mang­len­de pro­fes­sio­na­lis­me, som med jæv­ne mel­lem­rum stik­ker sit fj æs frem, for­di en ræk­ke le­de­re - hvis vi skæ­rer ind til be­net - har me­re pas­sion og en­ga­ge­ment, end de har de nød­ven­di­ge ev­ner til at sid­de i spid­sen for klub­ber og for­bund.

Lad mig li­ge skyn­de mig at un­der­stre­ge, at det selv­føl­ge­lig ik­ke gæl­der al­le le­de­re i hånd­bol­dens ver­den. Men det er på­fal­den­de, hvor oft e der op­står si­tu­a­tio­ner, som sæt­ter hånd­boldspor­ten i et ama­tør­ag­tigt lys. SKI­VE BI­DROG TIL dår­lig­dom­men i går ved at træk­ke de­res kvin­de­hold fra næ­ste sæ­sons hånd­bold­liga, for­di Ski­ves herrer er ryk­ket op i li­ga­en.

Vur­de­rin­gen fra klub­bens le­del­se er, at de ik­ke har råd til at ha­ve to liga­hold. Der­for må kvin­der­ne nu en tur ned i 2. di­vi­sion som en kon­se­kvens af, at der bli­ver sagt ’ nej’ til at le­ge med i det sjove­ste sel­skab i Boxer Da­me­liga­en ef­ter som­mer­fe­ri­en.

Det hø­rer med til for­kla­rin­gen, at der blot var én en­kelt spil­ler på kon­trakt i Ski­ve for næ­ste sæ­son, og der­for er det selv­føl­ge­lig et stort spørgs­måls­tegn, hvil­ken for­fat­ning ski­bo­nit­ter­ne kun­ne stil­le op i. Men det er ik­ke en for­mil­den­de om­stæn­dig­hed i min bog. TVÆR­TI­MOD SÅ VID­NER be­slut­nin­gen om en klok­ke­klar neg­li­ge­ring af det at væ­re en eli­te­klub. Og hvor er over­blik­ket egent­lig? Klub­ben har jo vidst he­le sæ­so­nen, at der har væ­ret mu­lig­hed for, at man i næ­ste sæ­son vil­le ha­ve to mand­ska­ber med liga- sta­tus.

Det vir­ker mil­dest talt lidt me­nings­løst nu, at Ski­ve- kvin­der­ne har kæm­pet he­le sæ­so­nen for at und­gå nedryk­ning, og jeg for­står godt, hvis spil­ler­ne og træ­ner Ry­an Zing­ler­sen fø­ler sig holdt for nar.

Sam­ti­dig be­ty­der det, at vi nu har en bizar si­tu­a­tion, hvor Ny­kø­bing Fal­ster Hånd­bold for an­det år i træk en­der på sid­ste­plad­sen i li­ga­en og ryk­ker di­rek­te ned - men for an­det år i træk red­der klub­ben sig end­nu en sæ­son i lan­dets bed­ste ræk­ke på grund af øko­no­mi­ske pro­ble­mer hos ri­va­ler­ne. SID­STE ÅR VAR det Vej­en EHs kon­kurs, der gav kun­stigt ligaån­de­dræt til Fal­ster- klub­ben, og i år er det alt­så Ski­ve- le­del­sen, som sik­rer, at Ny­kø­bing Fal­ster over­le­ver den an­den liga- de­gra­de­ring på to år.

Kun­ne man fo­re­stil­le sig det sce­na­rie i Su­per­liga­en? Nej, selv­føl­ge­lig kan man ik­ke det. Men pro­ble­met er, at den slags sa­ger eft er­hån­den ik­ke er no­get sær­syn i hånd­bol­dens ver­den. Det er kort og godt ama­tør­ag­tigt. Og man bli­ver alt­så træt af ama­tø­rer i læng­den. I hvert fald når de for­sø­ger at le­ge med i en ver­den, der så ger­ne vil væ­re pro­fes­sio­nel - og sø­ger at bli­ve op­fat­tet net­op så­dan af omver­de­nen.

Rent sport­s­ligt er det sik­kert en for­nuft ig ud­skift ning, for­di Ny­kø­bing Fal­ster an­ført af for­stærk­nin­ger­ne Kri­sti­na Kri­sti­an­sen, Mette Grav­holt og træ­ner Ni­els Age­sen kom­mer med me­re pon­dus, end Ski­ve vil­le væ­re i stand til med et hold på et skra­bet bud­get. Og man kan og­så til­skri­ve Ski­ve lidt respekt for at ud­vi­se øko­no­misk an­svar­lig­hed ved at træk­ke kvin- der­ne i ste­det for at le­ge med ri­si­ko­en for at dre­je nøg­len om i næ­ste sæ­son.

Men for hånd­bol­dens mu­lig­he­der for at vri­ste sig fri af ’ ama­tørstemp­let’ er det en rig­tig dår­lig ud­vik­ling.

JOUR­NA­LIST

Ski­ves hånd­bold­kvin­der jub­ler, men til in­gen nyt­te. Hol­det er sendt ned i 2. di­vi­sion for at gø­re plads til klub­bens her­re­hold.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.