Ny Pyt­li­ck- kri­tik af Ul­rik Wil­bek

Hånd­bold­kvin­der­nes tid­li­ge­re land­stræ­ner har ik­ke lagt sin fy­ring bag sig og kri­ti­se­rer DHFs sport­s­chef i in­ter­view

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - BIT­RE PIL­LER Thomas Idskov idskov@ spor­ten. dk Fo­to: EPA

TORS­DAG 16. APRIL 2015

Jan Pyt­li­ck fort­sæt­ter sin kri­tik af Dansk Hånd­bold For­bunds sport­s­chef Ul­rik Wil­bek, der i de­cem­ber ek­se­kve­re­de hans fy­ring fra job­bet som træ­ner for det dan­ske kvin­delands­hold.

» Der er man­ge ting, jeg ger­ne vil­le ha­ve gjort an­der­le­des. Ul­rik Wil­bek er en dyg­tig træ­ner, men det var ik­ke su­per me­get spar­ring, vi fi k. Hver­ken om mester­ska­bet el­ler i for­hold til hol­det og ud­vik­ling. Jeg ken­der ik­ke hans ar­bejds­be­skri­vel­ser i for­hold til at væ­re sport­s­chef, men jeg hav­de må­ske et bil­le­de af, at vi godt kun­ne ha­ve gjort det bed­re sam­men, « si­ger Jan Pyt­li­ck i et in­ter­view med TV2 Sport og un­der­stre­ger, at lands­hol­dets se­kun­dæ­re pla­ce­ring ved EM i Un­garn var en skuff el­se.

» Det var et spe­ci­elt mø­de. Men bag­eft er hav­de jeg ik­ke et bil­le­de af, at jeg skul­le fy­res, « si­ger Jan Pyt­li­ck, der eft er mø­det fulg­te po­kal­fi na­len fra til­sku­er­plad­ser­ne sam­men med blandt an­dre Ul­rik Wil­bek.

Eft er­føl­gen­de kør­te Jan Pyt­li­ck til­ba­ge til sit hjem og modt­og om aft enen en sms fra DHF- ge­ne­ral­se­kre­tær Mor­ten Stig Christensen om, at han da­gen eft er skul­le mø­de op i Ny­borg.

» Da jeg modt­og den be­sked, var jeg godt klar over, at jeg var fy­ret, « si­ger Jan Pyt­li­ck.

Jan Pyt­li­ck fort­sæt­ter sin kri­tik af Dansk Hånd­bold For­bunds sport­s­chef Ul­rik Wil­bek.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.