’’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Jan Pyt­li­ck om sam­ar­bej­det med Ul­rik Wil­bek

Jeg hav­de må­ske et bil­le­de af, at vi godt kun­ne ha­ve gjort det bed­re sam­men

» Jeg lø­ber ik­ke fra an­sva­ret, for i bund og grund er det mit, at vi skal vin­de hånd­bold­kam­pe. Jeg me­ner dog, at vo­res se­tup skal væ­re i or­den, « si­ger Jan Pyt­li­ck, der i dag er an­sat som træ­n­er­kon­su­lent i den ma­kedon­ske top­klub Vard­ar Skopje.

Vig­tigt at ar­bej­de sam­men

Han så det som en for­del, at Ul­rik Wil­bek blev sport­s­chef eft er sit stop som træ­ner for her­re­lands­hol­det. Men fak­tum var, at Jan Pyt­li­ck og Ul­rik Wil­bek ik­ke tal­te sær­lig me­get sam­men un­der EM- slut­run­den i Un­garn.

» Ul­rik har må­ske ba­re valgt at si­ge, at han ik­ke blan­der sig i det sport­s­li­ge. Det ved jeg ik­ke. Men når jeg kig­ger til­ba­ge, sy­nes jeg, at når man er en grup­pe, så er det rig­tig vig­tigt at ar­bej­de sam­men og ha­ve hin­an­den tæt på. Det er i hvert fald no­get af det, jeg har lært ved det, jeg har væ­ret igen­nem, « si­ger Jan Pyt­li­ck.

Han fy­re­de og­så stikpil­ler af sted mod Ul­rik Wil­bek ved pres­se­mø­det på Scan­dic Ho­tel i Oden­se eft er fy­rin­gen i de­cem­ber.

» Jeg sy­nes, at de sid­ste to år har væ­ret svæ­re. Jeg har følt - hvis man kan gi­ve et bil­le­de af folk, der bli­ver kors­fæ­stet - at jeg har hængt derop­pe på kor­set og for­blødt. Jeg sy­nes godt, der i den sid­ste pe­ri­o­de kun­ne ha­ve væ­ret en lidt skar­pe­re op­bak­ning på tin­ge­ne. Vi har an­sat en sport­s­chef ( Ul­rik Wil­bek, red.), og jeg må ba­re er­ken­de, at jeg tro­e­de, det vil­le ryk­ke lidt me­re på tin­ge­ne, end det har gjort, « sag­de Jan Pyt­li­ck ved den lej­lig­hed.

Ul­rik Wil­bek ta­ger kri­tik­ken med op­hø­jet ro.

» Det er en per­so­na­lesag. Der­for har jeg in­gen lyst til at kom­men­te­re den off ent­ligt. Si­ger jeg no­get, er der ri­si­ko for, at det bli­ver blæst op. Og det er der in­gen grund til, « si­ger Ul­rik Wil­bek.

Klar be­sked via sms

I in­ter­viewet med TV2 kri­ti­se­rer Jan Pyt­li­ck og­så må­den, hvor­på han blev fy­ret. Det ske­te da­gen eft er et EM- eva­lu­e­rings­mø­de mel­lem jul og nytår i Sil­ke­borg.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.