Fra NFL til liv­s­tid

Fod­bold­stjer­nen Aa­ron Her­nan­dez er gå­et fra 200 mio. kr. i årsløn til fængsel på livs­stid

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - RETS­SAG Jep­pe Pe­der­sen jepp@ bt. dk Fo­to: Reu­ters

Den blot 25- åri­ge tid­li­ge­re ame­ri­kan­ske fod­bold­stjer­ne Aa­ron Her­nan­dez er fun­det skyl­dig i dra­bet på den 27- åri­ge Odin L. J. Lloyd for to år si­den

For­an en jury i sta­ten Mas­sa­chu­setts modt­og den tid­li­ge­re New Eng­land Pa­tri­ots- pro­fi l eft er en fi re må­ne­ders rets­sag den al­ler­hår­de­ste straf. Liv­s­tid uden mu­lig­hed for prø­ve­løsla­del­se.

Odin Lloyd var en 27- åri­ge se­mi­pro­fes­sio­nel foot­ball­spil­ler, der på da­væ­ren­de tids­punkt da­te­de Aa­ron Her­nan­dez’ for­lo­ve­des sø­ster. Deruod­ver røg han ma­ri­hu­a­na med Aa­ron Her­nan­dez.

Den 17. ju­ni 2013 blev han fun­det brutalt myr­det i et industri- om­rå­de i North Att­le­boro i Mas­sa­chu­setts - blot en ki­lo­me­ter fra Aa­ron Her­nan­dez’ luksus­vil­la.

Ni da­ge eft er dra­bet blev Pa­tri­ots- stjer­nen an­holdt, og har væ­ret i for­va­ring li­ge si- den. Få ti­mer eft er an­hol­del­sen brød New Eng­land Pa­tri­ots den 200 mil­li­o­ner kro­ner dy­re kon­trakt med Aa­ron Her­nan­dez.

Den dræb­te Odin Lloyds mor, Ur­su­la Ward, har del­ta­get i ret­ten hver dag. Hun har sid­det i tå­rer sam­men med sin fa­mi­lie og ven­ner, og Sha­ne­ah Jenkins, der er sø­ster til Aa­ron Her­nan­dez’ for­lo­ve­de. Al­le med for­græd­te an­sig­ter, der har kig­get op på den jak­ke­sæts­klæd­te Aa­ron Her­nan­dez.

Eft er jury­en hav­de af­sagt de­res dom for­tal­te hun i ret­ten, at hun føl­te, at hen­des hjer­te stop­pe­de, da hun lag­de sin søn i jor­den, men i dag har hun til­gi­vet mor­der­ne.

» Jeg sav­ner min ba­by Odin så me­get, men jeg ved, at jeg kom­mer til at se ham igen en dag, og det gi­ver mig en styr­ke til at kæm­pe vi­de­re, « har hun sagt iføl­ge NY Daily News.

» Jeg til­gi­ver de per­so­ner, der hav­de en hånd med i mor­det på min søn. Og jeg be­der til og hå­ber, at al­le en skøn­ne dag og­så vil til­gi­ve dem. «

Tung be­vis­byr­de

Selv om mord­våb­net al­drig blev fun­det, ty­de­de me­get på, at Her­nan­dez delt­og i mor­det på Odin Lloyd. Over 130 vid­ner har del­ta­get i den fi re må­ne­der lan­ge rets­sag., hvor det kom frem, at Her­nan­dez og Lloyd ra­ge­de sig uklar på en nat­klub.

Over­våg­nings­ka­me­ra­er fra drabs­da­gen vi­ste, at Aa­ron Her­nan­dez, sam­men med si­ne ven­ner Er­ne­st Wal­la­ce og Car­los Or­tiz, sam­le­de Odin Lloyd op ved hans hjem og kør­te ind i en in­du­stri­park ved North Att­le­boro.

Her blev Odin Lloyd kort tid eft er fun­det brutalt skudt ned af fl ere skud.

Her­nan­dez’ for­svar­sad­vo- kat, Ja­mes Sul­tan til­ken­de­gav, at Pa­tri­ots- spil­le­ren hav­de væ­ret i bi­len, men kun ha­ve væ­ret vid­ne til sky­de­ri­et.

An­kla­ge­ren Wil­li­am McCau­ley fi k dog sin vil­je, og Her­nan­dez blev dømt for over­lagt mord. af før­ste grad.

» Det kan godt væ­re, at Aa­ron Her­nan­dez har væ­ret en pro­fes­sio­nel fod­bold­spil­ler fra New Eng­land Pa­tri­ots, men i sid­ste en­de var han blot en mand, der har be­gå­et et brutalt mord. «

Aa­ron Her­nan­dez er og­så til­talt for mor­det på to mænd i Bo­ston i 2012, men skal nu sid­de i fængsel blot én ki­lo­me­ter fra sin gam­le hjem­me­ba­ne Gil­let­te Sta­di­um.

Af­gø­rel­sen er som al­le mord af før­ste grad i Mas­sa­chu­setts ble­vet apel­le­ret.

Her­nan­dez ifø­res hånd­jern ef­ter at ha­ve mod­ta­get sin liv­s­tids­dom og ses og­så ne­derst i ak­tion for Pa­tri­ots. Til høj­re et fo­to af of­fe­ret, den se­mi­pro­fes­sio­nel­le foot­ball- spil­ler, Odin Lloyd.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.