GRE­EN GRASS OF HO­ME

Rung­steds po­pu­læ­re­ste mand er til­ba­ge, hvor det be­gynd­te

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

RE­TUR jeg ken­der. Jeg glæ­der mig, « si­ger han.

Mor­ten Gre­en de­bu­te­re­de for Rung­sted som 15- årig og fik ef­ter tre sæ­so­ner i den dan­ske liga de­but for Lek­s­and i SHL.

Si­den 1999 har han spil­let i ud­lan­det ( Lek­s­and, Tro­ja, Mo­do, Rög­le, Mal­mø, Han­nover og Schwenninger).

Ta­len­tet har gni­stret, og få dan­ske spil­le­re har spil­let så man­ge kam­pe og sco­ret så man­ge mål på så højt ni­veau som den in­tel­li­gen­te nord­s­jæl­land­ske play­ma­ker.

Til VM med op­ti­mis­me

Mor­ten Gre­en har al­drig lagt skjul på, at han vil slut­te sin kar­ri­e­re i ’ barndommens ga­de’, men no­get års­tal for sin hjemven­den kan han ik­ke gi­ve i dag.

Sam­ar­bej­det med bund­hol­det i DEL, Schwenninger Wild Wings, er slut. Hvad der even­tu­elt vil ske på den uden­land­ske front er uvist, men duk­ker der ik­ke et at­trak­tivt til­bud op, er et co­me­ba­ck i Rung­sted al­le­re­de til som­mer en mu­lig­hed.

» Min fa­mi­lie­mæs­si­ge

si­tu­a­tion

Mor­ten Gre­en glæ­der sig til gen­sy­net med Hørs­holm Skøjte­hal i af­ten i land­skam­pen mod Schweiz. Fo­to: Jan Kors­gaard

fred@ spor­ten. dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.