’’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Mor­ten Gre­en

Det bli­ver en spe­ci­el og sjov op­le­vel­se at spil­le på sin gam­le hjem­me­ba­ne for­an man­ge men­ne­sker, som jeg ken­der. Jeg glæ­der mig

med to børn, der skal i sko­le, ve­jer tungt, « si­ger han.

Mor­ten Gre­en har væ­ret glæ­de­ligt over­ra­sket over land­skam­pe­ne i Frank­rig og i sid­ste uge i Aal­borg og Oden­se mod Hvi­derusland.

» Fi­re me­get po­si­ti­ve kam­pe. Spe­ci­elt vo­res de­fen­siv mod hvi­derus­ser­ne var god. Vi gav ik­ke man­ge chan­cer væk, « si­ger han.

» Om vi får NHL- spil­le­re hjem til VM er nok tvivl­s­omt, men vi kan ta­ge til VM med op­ti­mis­me. «

Er Mor­ten Gre­en usik­ker på, hvor han spil­ler ef­ter VM, er han langt­fra den ene­ste på hol­det, som ik­ke ken­der den nær­me­ste frem­tid.

Det gæl­der blandt an­dre Kim Staal, der er til­ba­ge på eu­ro­pæ­isk is ef­ter at ha­ve vun­det Asia Le­ague med ja­pan­ske Tohoku Free Bla­des.

Det gæl­der Jesper B. Jensen, som har sagt stop i Färjestad, men må­ske ven­der til­ba­ge til det ny­op­ryk­ke­de SHL- hold Rög­le og bli­ver hold­kam­me­rat med Jesper ’ Zla­tan’ Jensen.

Og det gæl­der Pa­tri­ck Bjor­k­strand, som har spil­let to sæ­so­ner for KHLhol­det Med­ve­scak Za­greb og se­ne­st 18 kam­pe for fin­ske SaiPa, men end­nu ik­ke ved, om KHL- hol­det fra Kro­a­tien fort­sæt­ter i den rus­si­ske liga.

» Det er et spørgs­mål om øko­no­mi, om hol­det og­så er med i KHL næ­ste sæ­son. Jeg hå­ber det, for jeg er ut­ro­lig glad for at spil­le i Med­ve­scak og fø­ler, jeg er gå­et frem he­le ti­den, « si­ger Pa­tri­ck Bjor­k­strand.

» Al­ter­na­ti­vet er an­dre klub­ber i KHL. El­ler må­ske i Sve­ri­ge el­ler Nor­da­me­ri­ka, « si­ger han.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.