Sy­ge­meldt på ube­stemt tid

Ro­bert Han­sen kom­mer ik­ke til­ba­ge til ’ Dir­ty dan­cing’ eft er en ha­ste­o­pe­ra­tion

BT - - NYHEDER - Kenan Se­e­berg ke­se@ bt. dk

AF­BUD

Jesper Win­ge Lei­s­ner og hol­det på suc­ces- showet ’ Dir­ty dan­cing’ i Ti­vo­lis Kon­cert­sal får ik­ke de­res stjer­ne til­ba­ge i rol­len som Neil Kel­ler­man – hver­ken i Ti­vo­lis Kon­cert­sal el­ler når mu­si­ca­len fl yt­ter til Mu­sik­hu­set i Aar­hus i maj.

Eft er en ti­melang ha­ste­o­pe­ra­tion om­kring ho­ved­pulsår­en tirs­dag nat er den 35- åri­ge sku­e­spil­ler Ro­bert Han­sen sy­ge­meldt på ube­stemt tid, og eft er at ha­ve talt med over­læ­gen på det sen­ge­af­snit, hvor Ro­bert Han­sen er ind­lagt, må show- kon­gen Jesper Win­ge Lei­s­ner, der er pro­du­cent på ’ Dir­ty dan­cing’, se i øj­ne­ne, at sku­e­spil­le­ren ik­ke når at bli­ve klar.

» Over­læ­gen for­kla­re­de, at eft er en så stor ope­ra­tion skal Ro­bert reg­ne med en re­kon­va­les­cens- pe­ri­o­de på to til tre må­ne­der, hvil­ket er helt nor­malt for den ty­pe ope­ra­tio­ner, « si­ger ’ Dir­ty dan­cing’s bag­mand Jesper Win­ge Lei­s­ner.

» Vi er na­tur­lig­vis al­le sam­men ke­de af at skul­le und­væ­re Ro­bert, og vi vil vir­ke­lig sav­ne ham. Sam­ti­dig er vi me­get lyk­ke­li­ge for, at ope­ra­tio­nen gik så godt. «

Kun fa­mi­lie­be­søg

Jesper Win­ge Lei­s­ner til­fø­jer, at Ro­bert Han­sen ind­til vi­de­re vil væ­re ind­lagt på Rigs­ho­spi­ta­let, og han har det ef­ter om­stæn­dig­he­der­ne rig­tig godt.

» Hans hu­mør fejl­er hel­ler in­gen­ting, selv­om han na­tur­lig­vis al­ler­helst vil­le til­ba­ge og stå på sce­nen igen al­le­re­de i aft en. «

Fo­re­lø­big er det kun Ro­bert Han­sens far, sto­re­sø­ster og kæ­re­sten Per­nil­le Thøgersen samt par­rets to et halvt år gam­le søn, Her­man, der har få­et lov at be­sø­ge Ro­bert Han­sen.

» Det er en stor ope­ra­tion, han har væ­ret igen­nem, og det er kun hans fa­mi­lie, der får lov at se ham. Læ­ger­ne er me­get stål­sat­te, og uan­set hvad Ro­bert selv sy­nes, så er det kun fa­mi­li­en, der får lov at be­sø­ge ham. Læ­ger­ne si­ger, at han skal ha­ve fred, hvi­le og ro. Og så ser de på det de næ­ste da­ge, « si­ger Win­ge Lei­s­ner.

Ro­bert Han­sen kom­mer ik­ke til­ba­ge til fo­re­stil­lin­gen ’ Dir­ty dan­cing’ i Ti­vo­lis Kon­cert­sal.

Fo­to: Kasper Pals­nov

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.