Ja, man­ge tig­ge­re er kri­mi­nel­le

BT - - DEBAT - PE­TER SKAARUP

Retsord­fø­rer, Dansk Fol­ke­par­ti

po­li­ti­et nog­le bed­re red­ska­ber til at gi­ve bø­der og ud­vi­se uden­land­ske tig­ge­re, der gi­ver sig ud for at væ­re fat­ti­ge men­ne­sker, som ik­ke har til da­gen og vej­en, men som oft e vi­ser sig at væ­re kri­mi­nel­le, tri­ck­ty­ve og ind­brud­sty­ve. Det er en ud­vik­ling, vi har set i Dan­mark de se­ne­ste år, hvor der er kom­met man­ge fl ere tig­ge­re i sær­ligt Kø­ben­havn. I 2008- 12 har kun fem mod­ta­get en dom for tig­ge­ri, og det vi­ser, hvor sto­re mør­ket­al der fi ndes.

VI MÅ GI­VE

al­le sam­men med­li­den­hed med en dansk hjem­løs, som for­sø­ger at skra­be lidt sam­men til da­gen og vej­en. Det er ik­ke den grup­pe, vi ta­ler om. Vi ta­ler om grup­pen, der i or­ga­ni­se­ret øje­med står bag den slags. Tid­li­ge­re har Ek­stra Bla­det bl. a. vist, at tig­ge­re, som gav sig ud for ik­ke at ha­ve til da­gen og vej­en og i øv­rigt ha­ve et han­di­cap, i vir­ke­lig­he­den ud­nyt­te­de dan­sker­ne til at tje­ne rig­tig man­ge pen­ge.

SELV­FØL­GE­LIG HAR VI DE TIL­BA­GE­VEN­DEN­DE TIGGERNETVÆRK

er et stort pro­blem. Hvis vi ik­ke gør no­get, bli­ver Dan­mark cen­trum for me­get om­fat­ten­de or­ga­ni­se­ret kri­mi­na­li­tet til som­mer. Og lov­giv­nin­gen fun­ge­rer ik­ke, som den er nu. Po­li­ti­et har ik­ke res­sour­cer og mand­skab til at stop­pe det. Der­for må vi sik­re dem nog­le red­ska­ber, som er nem­me at gå til – ek­sem­pel­vis bø­der og ud­vis­ning på ste­det uden først at skul­le gi­ve en ad­var­sel som i dag. På den må­de kan man sen­de et sig­nal, der ik­ke er til at mis­for­stå. Vi tror på, at ska­ber vi en øje­blik­ke­lig kon­se­kvens, så med­fø­rer det en ad­færds­æn­dring, så de ik­ke kom­mer til­ba­ge eft er ud­vis­ning.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.