Nej, EU skal hjæl­pe tig­ge­re

BT - - DEBAT - TRI­NE BRAM­SEN

Retsord­fø­rer, So­ci­al­de­mo­kra­ti­et

er det mu­ligt at gi­ve bø­der til folk, der tig­ger. Det er ulov­ligt at er­næ­re sig af tig­ge­ri el­ler bet­le­ri, som det jo hed­der. Så­dan har det væ­ret si­den 1800- tal­let, og det står jeg hund­re­de pro­cent bag. I dag er det så­dan, at hver gang no­gen, ty­pisk ud­læn­din­ge, bli­ver ta­get for bet­le­ri, får de en bø­de, og tred­je gang bli­ver de ud­sat for en ad­mi­ni­stra­tiv ud­vis­ning, og det er vi til­fred­se med, for man har selv­føl­ge­lig ik­ke no­get at gø­re i Dan­mark, med­min­dre man

AL­LE­RE­DE I DAG

har et lov­ligt for­mål med at væ­re i Dan­mark.

ved at se, hvad Dansk Fol­ke­par­tis for­slag skal bi­dra­ge med. Det hand­ler om tom sym­bol­po­li­tik, og det har ik­ke en re­el eff ekt i prak­sis. Straff ene for bet­le­ri er al­le­re­de hår­de i Dan­mark, og jeg tror ik­ke på, at hår­de­re straff e vil lø­se pro­ble­met.

JEG HAR SVÆRT

til at skel­ne mel­lem dem, som gan­ske rig­tigt kom­mer til Dan­mark for at tig­ge, og den an­den grup­pe, ek­sem­pel­vis hjem­lø­se, og

VI BLI­VER NØDT

der hjæl­per hø­je­re bø­der ik­ke. Det vil fj er­ne de­res ek­si­stens­grund­lag end­nu me­re.

gæl­der det, at det ik­ke er en vær­dig til­væ­rel­se at sid­de på ga­den og tig­ge. Der­for bør det ik­ke væ­re en dis­kus­sion, hvor vi over­by­der hin­an­den med de hår­de­ste straff e, men det bør væ­re en dis­kus­sion af, hvor­dan vi kan hjæl­pe de her men­ne­sker bedst mu­ligt. Vi må gen­nem vo­res eu­ro­pæ­i­ske sam­ar­bej­de sik­re, at der er hjælp at hen­te i de­res eget land og på den må­de mini­me­re tra­fi kken.

FOR AL­LE GRUP­PER

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.