Vi har al­le brug for for­bil­le­der

ME­NER

BT - - DEBAT -

For­bil­le­der gør en for­skel. sag­de stats­mi­ni­ster Hel­le Thor­ning- Sch­midt i sin ta­le til dron­ning Mar­gret­hes 75 års fød­sels­dag. Det be­tød no­get, at Dan­mark fi k en dron­ning på tro­nen og vel at mær­ke en kvin­de, som gjor­de det godt. Som tog sin livs­op­ga­ve al­vor­ligt, sam­ti­dig med at hun al­drig har glemt at væ­re sig selv. ’ De blev en in­spira­tion for tu­sind­vis af kvin­der,’ fastslog Thor­ning og un­der­stre­ge­de sam­ti­dig, at hun kend­te Dron­nin­gen godt nok til at vi­de, at ma­jestæten al­drig selv vil­le ha­ve tænkt så­dan. FOR­BIL­LE­DER ER VIG­TI­GE, hvad en­ten der er ta­le om dron­nin­gen på slot­tet, som de al­ler­fl este be­trag­ter på af­stand, el­ler klas­se­læ­re­ren, der for­mår at få selv den mest ugi­de­li­ge elev til at se for­nuft en i at pas­se sin sko­le. For­bil­le­der vi­ser vej, de­ler ud og ev­ner at få an­dre til at su­ge til sig af den stolt­hed, kamp­gejst og in­spira­tion, de spre­der. Og de kan væ­re al­le­veg­ne. Langt væk som stjer­ner på et uden­land­sk fod­bold­hold. El­ler li­ge i nær­he­den, der­hjem­me, i fri­tids­klub­ben el­ler på job­bet. ’ Hvad vil­le min gam­le kol­le­ga gø­re nu,’ har man­ge af os vist tænkt, når et di­lem­ma dril­le­de. ET­HVERT BARN FORTJE­NER at op­le­ve si­ne for­æl­dre som san­de for­bil­le­der. Be­tyd­nin­gen af at bli­ve gu­i­det på li­vets vej kan ik­ke over­dri­ves. Ik­ke for­di un­ger­ne nød­ven­dig­vis gør, hvad far og mor si­ger. De gør sna­re­re det, som de­res for­æl­dre gør, i til­lid til, at det er det rig­ti­ge. Det er ik­ke li­ge­gyl­digt, hvor­dan far og mor indstil­ler li­vets kom­pas, og hvil­ke vær­di­er de væl­ger at gi­ve vi­de­re til næ­ste ge­ne­ra­tion. VI SPEJ­LER OS i vo­res for­bil­le­der. Med el­ler uden kro­ne på. Og ind­ta­ger må­ske selv rol­len som for­bil­le­de. Er for­bil­le­der så per­fek­te og fejl­fri? Hel­dig­vis ik­ke. For­bil­le­der er rig­ti­ge men­ne­sker, der sag­tens kan snub­le og fejle. De stør­ste af dem er­ken­der de­res fejl og læ­rer af dem.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.