O. K. AT TRÆK­KE NAZI- KOR­TET ’’

Stor for­ar­gel­se over ny K- kampag­ne. Na­zi­is­la­mis­me er et ube­ha­ge­ligt ord, men vir­ke­lig­he­den er vær­re!

BT - - DEBAT -

Hvor­for må man ik­ke træk­ke nazi- kor­tet ? Nazi- is­la­mis­me er et ube­ha­ge­ligt ord, men der har læn­ge væ­ret be­hov for et be­greb, som klart sig­na­le­rer, at vi ik­ke ta­ler om al­min­de­li­ge, tro­en­de mus­li­mer. Et be­greb, der sig­na­le­rer, at vi ta­ler om en vir­ke­lig mod­by­de­lig gren in­den for is­lam, og at det ik­ke har no­get med al­min­de­li­ge, tro­en­de mus­li­mer at gø­re. MAN­GE ER BLE­VET for­ar­ge­de over De Kon­ser­va­ti­ves kampag­ne Stop nazi- is­la­mis­me. Og man­ge an­dre har fan­get po­in­ten med kampag­nen med det sam­me. Men lad mig slå fast én gang for al­le: Be­gre­bet nazi- is­la­mi­ster dæk­ker over de mest hård­kog­te is­la­mi­ster. Nazi- is­la­mi­ster­ne be­teg­ner en po­li­tisk, re­li­gi­øs grup­pe­ring, der hyl­der for­ti­den og øn­sker én fæl­les, op­hø­jet le­der. De går ind for en af­skaff el­se af de­mo­kra­ti­et og ud­ryd­del­se af jø­de­r­ne.

Der er man­ge lig­heds­træk mel­lem de to is­mer, nazi- is­la­mis­me og na­zis­me, og de mest ra­di­ka­le is­la­mi­ster er dybt in­spi­re­re­de af net­op Hit­ler. Nazi- is­la­mis­men er li­ge så slem som 20rnes, 30rnes og 40rnes na­zis­me og fa­scis­me. Det er ik­ke en på­stand. Det er så­dan, tin­ge­ne er - om man vil det el­ler ej.

Jeg kan godt for­stå, at man­ge au­to­ma­tisk fyl­des med ube­hag, når or­det nazi bru­ges til at be­teg­ne en grup­pe. De as­so­ci­a­tio­ner, en så­dan sam­men­kob­ling væk­ker, er gru­ful­de. Men det æn­drer jo ik­ke ved det fak­tum, at de mest hård­kog­te is­la­mi­ster ik­ke blot går ind for, men og­så hyl­der og øn­sker en gen­ta­gel­se af An­den Ver­denskrigs gru­som­me for­bry­del­ser - mod men­ne­ske­he­den og mod jø­de­r­ne i sær­de­les­hed.

Jeg har mod­ta­get utal­li­ge ha­de­ful­de be­ske­der på mail og på Fa­ce­book, der be­kræft er min på­stand om, at man­ge is­la­mi­ster la­der sig in­spi­re­re af Hit­ler, samt at det i dis­se kred­se er helt le­gi­timt at op­fat­te Hit­ler og ho­lo­caust som no­get po­si­tivt. JA, DET ER uhyg­ge­ligt, at no­gen øn­sker en gen­ta­gel­se af den stør­ste skam­plet i men­ne­ske­he­dens hi­sto­rie. Men det er det, den grup­pe, som jeg kal­der for nazi- is­la­mi­ster, øn­sker. Det er ulæk­kert og græn­se­over­skri­den­de, men desvær­re og­så sandt. Og det, der vir­ke­lig be­kym­rer mig, er, at det ik­ke væk­ker det ra­ma­skrig i be­folk­nin­gen - ej hel­ler i de mus­lim­ske kred­se, som man bur­de for­ven­te.

Da den høj­re­o­ri­en­te­re­de grup­pe Da­nish De­fen­ce Le­ague ar­ran­ge­re­de en høj­re­ra­di­kal de­mon­stra­tion Hvor­dan ser frem­ti­den ud for kon­ge­hu­set, når kron­prins Fre­de­rik bli­ver kon­ge? med re­præ­sen­tan­ter fra he­le Eu­ro­pa ( maks. 200 de­mon­stran­ter mød­te op), kun­ne mod­de­mon­stra­tio­nen ’ Aar­hus for mang­fol­dig­hed’ møn­stre om­kring 5.000 del­ta­ge­re. Når 5.000 men­ne­sker ta­ger af­stand fra en ek­stre­mi­stisk grup­pe, som det ske­te her, sen­der man et sig­nal, der vir­ke­lig bat­ter. Hvor­for kan man ik­ke møn­stre den sam­me af­stand­ta­gen fra had­præ­di­kan­ter fra Grim­høj Mo­ske­en i Aar­hus? MAN SI­GER, AT sandheden oft e er il­de hørt. Men i den­ne si­tu­a­tion ven­der alt for man­ge folk det dø­ve øre til. Jeg tror, at man­ge folk ik­ke bry­der sig om at an­er­ken­de, hvor slemt det står til . Det bry­der med de­res selv­for­stå­el­se som rum­me­li­ge, to­le­ran­te men­ne­sker at kal­de de mest hård­kog­te is­la­mi­ster for nazi- is­la­mi­ster. Men hvor­for egent­lig det? Be­gre­bet er jo ik­ke hen­tet ud af den blå luft , men afl edt af vir­ke­lig­he­den.

Jeg ved, at man­ge fi nder be­gre­bet nazi- is­la­mis­me græn­se­over­skri­den­de. Jeg sy­nes , at nazi- is­la­mi­ster­nes vol­de­li­ge dags­or­den og de­res ide­a­li­se­ring af na­zis­men, Hit­ler og ho­lo­caust er me­get me­re græn­se­over­skri­den­de, end no­gen be­teg­nel­se kan væ­re det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.