Sy­nes du, at øst­eu­ro­pæ­i­ske tig­ge­re skal straff es hår­de­re?

BT - - DEBAT - På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 17.30 IK­KE TVUN­GET TIL AT GI­VE På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 17.38 AN­SVAR FOR HIN­AN­DEN På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 17.39 HJÆLP DAN­SKE TIG­GE­RE På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 17.42 FOR­BY­DER FAT­TIG­DOM På fa­ce­book. com/ ditbt kl

Nej

Vi­be­ke El­gaard

Sus­an Smith

Jo­hn Sø­ren­sen

Na­fe­es Khan

Ja

2.968 stem­mer på bt. dk

RE­SUL­TAT AF PO­LI­TIK­KEN At gø­re folk fat­ti­ge og så si­ge, de ik­ke må tig­ge – det hæn­ger ik­ke sam­men.

Louise Lyng­gaard

Der er man­ge stør­re pro­ble­mer. Man er ik­ke tvun­get til at gi­ve.

Jesper Jør­gen­sen

DF ple­jer at si­ge, at de pas­ser på de ud­sat­te grup­per. Vi har et an­svar for hin­an­den. Der har væ­ret sa­ger om hjem­lø­se, som fi k tæsk. Det er yn­ke­ligt. Uden­land­ske tig­ge­re skal ik­ke straff es. De­res bag­mænd, der sty­rer tig­ger­hæ­ren, skal straff es. Dem, der bor her, skal ha­ve hjælp. Først ska­ber man fat­tig­dom, og så vil man for­by­de den. Må­ske man skul­le kom­me de men­ne­sker, der ar­ran­ge­rer dis­se tig­ger­tu­re, til livs i ste­det. Tig­ger­ne kom­mer her jo kun, for­di det kan sva­re sig, og det selv­om bag­mæn­de­ne sik­kert ta­ger stør­ste­par­ten af ’ indtæg­ten’.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.