SÅ­DAN RAM­ME

Fag­be­væ­gel­sen pro­vo­ke­rer nu med stor un­der­sø­gel­se af, hvor og hvor­dan Løk­kes nul­vækst kan ram­me 32.000 of­fent­li­ge job

BT - - NYHEDER - In­ge­li­se Skryd­strup isk@ bt. dk

Fær­re ar­bejds­plad­ser i 2020 som føl­ge af nul­vækst­nul­væ i 2015- 20202

UD­GIFTS­STOP

Fær­re voks­ne til bør­ne­ne, min­dre ple­je­per­so­na­le til de æl­dre og fær­re be­tjen­te på ga­der­ne.

Nul­vækst el­ler ud­gifts­stop er ry­gra­den i Ven­stres øko­no­mi­ske po­li­tik, hvis par­ti­et skul­le gen­vin­de re­ge­rings­mag­ten ef­ter val­get. Det vil be­ty­de et be­hov for 20 mia. kr. i be­spa­rel­ser, har Fi­nans­mi­ni­ste­ri­ets em­beds­mænd be­reg­net. Om­reg­net til stil­lin­ger be­ty­der det, at der på sigt skal skæ­res 32.000 of­fent­li­ge stil­lin­ger væk.

FTF – ho­ved­for­bund for læ­re­re, pæ­da­go­ger, sy­geple­jer­sker og po­li­ti­be­tjen­te m. fl. – er ble­vet træt af at ven­te på, at Ven­stre kom­mer ud og for­kla­rer, hvor de vil fin­de bes­pa­rel­sen på de 20 mia. kr. Der­for har de nu la­vet en gen­nem­gri­ben­de un­der­sø­gel­se af, hvad kon­se­kven­ser­ne kan bli­ve i den en­kel­te kom­mu­ne i de for­skel­li­ge re­gio­ner og in­den for sta­tens om­rå­de, hvis bud­get­ter­ne al­li­ge­vel ik­ke skal sti­ge med de 0,6 pct, som re­ge­rin­gen øn­sker. Og re­sul­ta­tet er skræm­men­de, me­ner FTF- for­mand Ben­te Sor­gen­frey.

Der bli­ver fle­re dan­ske­re

» Vo­res ana­ly­se do­ku­men­te­rer, at nul­vækst er en rig­tig dår­lig idé for bå­de bor­ger­ne og de an­sat­te. Ved nul­vækst kan de of­fent­li­ge ud­gif­ter ik­ke sti­ge, selv­om be­folk­nin­gen vok­ser, og der bli­ver fle­re æl­dre. Be­folk­nin­gen sti­ger med næ­sten 120.000 per­so­ner frem til 2020, og der bli­ver fle­re æl­dre. Der­for får det al­vor­li­ge kon­se­kven­ser, for­di man kun kan spa­re 20 mia. kr. ved at spa­re på per­so­na­let. Vi har en ræk­ke an­sat­te i den of­fent­li­ge sek­tor, som vil bli­ve ramt af nul­vækst. Bå­de de og væl­ger­ne har krav på at ken­de kon­se­kven­ser­ne in­den val­get, « si­ger Ben­te Sor­gen­frey.

Selv­om hun selv har be­stilt un­der­sø­gel­sen, kom det bag på hen­de, hvor slemt det kan gå.

» Det bli­ver al­tid me­get kon­kret, når der kom­mer an­sig­ter på, og man ty­de­ligt kan se, hvor­dan man selv vil bli­ve ramt. I for­vej­en har of­fent­ligt an­sat­te en fø­lel­se af, at de lø­ber ret stærkt, for­di ti­mer og op­ga­ver ik­ke hæn­ger sam­men. Der­for er der stor nervø­si­tet over, hvad der kom­mer til at ske ef­ter et valg, « si­ger Ben­te Sor­gen­frey.

Dis­kus­sio­nen om, hvad nul­vækst el­ler ud­gift­stop­pet får af kon­se­kven­ser, har læn­ge væ­ret en af slag­mar­ker­ne mel­lem rød og blå blok. Ven­stre fast­hol­der, at der vil væ­re de sam­me pen­ge til rå­dig­hed som i dag, men de har end­nu ik­ke sva­ret på, hvor de vil fin­de de 20 mia. kr., som er for­skel­len.

V: ’ Skræm­me­kampag­ne’

man­ge år frem­over. Det vil re­elt be­ty­de, at man bli­ver nødt til at spa­re på ker­ne­vel­færd som fol­ke­sko­le el­ler æl­dreple­je, hvis sund­heds­væ­se­net f. eks. skal kun­ne an­ven­de de ny­e­ste – og of­te dy­re – be­hand­lings­for­mer og me­di­cin.’ ( Re­form­pak­ken s. 16).

I sep­tem­ber 2014 bad Ber­ling­s­ke ti øko­no­mer vur­de­re Løk­kes nul­vækst. Her tviv­le­de selv che­fø­ko­no­men i den bor­ger­li­ge tæn­ket­ank Cepos på, at det vil­le væ­re mu­ligt at gen­nem­fø­re nul­vækst, uden at det vil­le med­fø­re fær­re of­fent­ligt an­sat­te.

FTF har ta­get ud­gangs­punkt i Fi­nans­mi­ni­ste­ri­ets be­reg­ning på de 20 mia. kr. Der­ef­ter har de gen­nem­gå­et da­ta fra bå­de stat, kom­mu­ner og re­gio­ner. Der­for er det nu for før­ste gang mu­ligt at se, hvad kon­se­kven­ser­ne vil bli­ve i den en­kel­te kom­mu­ne, hvis de skal læg­ge bud­get­ter ef­ter nul­vækst i ste­det for ef­ter en 0,6 pct. vækst.

Ar­bejds­mar­keds­for­sker Hen­ning Jør­gen­sen for­kla­rer, at det ik­ke er helt sim­pelt at op­gø­re, hvad kon­se­kven­ser­ne vil bli­ve af nul­vækst, for man ved al­drig, om de po­li­ti­ske pri­o­ri­te­rin­ger æn­drer sig. Men ud fra den vir­ke­lig­hed, vi ken­der i dag, er han ik­ke over­ra­sket over re­sul­ta­tet.

» De par­ti­er, der går ind for nul­vækst, har som mål at få ned­bragt de of­fent­li­ge ud­gif­ter. Sandheden er, at det ik­ke kan und­gå at kom­me til at be­ty­de af­ske­di­gel­ser af of­fent­ligt an­sat­te. De se­ne­ste års øko­no­mi­ske po­li­tik har skå­ret alt over­flø­digt fedt fra, man har ale­ne haft om­kost­nings­ef­fek­ten for øje. Men der er trods alt græn­ser for, hvor langt de fy­si­ske og psy­ki­ske kræf­ter ræk­ker. På sy­ge­hu­se­ne har vi for ek­sem­pel set en stør­re pro­duk­tion­s­til­vækst, men det er kun for­di, pa­tien­ter­ne ry­ger hur­ti­ge­re ud og ind. Det kan jo ik­ke bli­ve ved på den må­de, « si­ger Hen­ning Jør­gen­sen.

’ Lidt af en pres­bold’

Han kø­ber hel­ler ik­ke syns­punk­tet om, at nog­le af de of­fent­li­ge op­ga­ver frem­over kan lø­ses af pri­va­te ak­tø­rer.

» Det har vi jo set før med

Sy­geple­jer­sker Læ­ger Sosu- per­so­na­le Læ­ge­se­kre­tæ­rer Bio­a­na­ly­ti­ke­re Fy­si­o­te­ra­pe­u­ter Jor­de­mødre Kost og er­næ­ring Er­go­te­ra­pe­u­ter Øv­ri­ge sund­heds­per­so­na­le Se­vi­ce­per­so­na­le Aka­de­mi­ke­re, re­gio­ner Kon­tor- og It- per­so­na­le mv. So­ci­al­rå­d­gi­ve­re Pæ­da­go­ger Dag­ple­je­re Pæ­da­gog­med­hjæl­pe­re Sosu- per­so­na­le Sy­geple­jer­sker Kost og er­næ­ring Er­go­te­ra­pe­u­ter Fy­si­o­te­ra­pe­u­ter Kon­tor- og It- per­so­na­le Aka­de­mi­ke­re So­ci­al­rå­d­gi­ve­re mv. Sy­geple­jer­sker Læ­ger Sosu- per­so­na­le Læ­ge­se­kre­tæ­rer Bio­a­na­ly­ti­ke­re Fy­si­o­te­ra­pe­u­ter Jor­de­mødre Kost og er­næ­ring Er­go­te­ra­pe­u­ter Øv­ri­ge sund­heds­per­so­na­le Se­vi­ce­per­so­na­le Aka­de­mi­ke­re, re­gio­ner Kon­tor- og It- per­so­na­le mv. So­ci­al­rå­d­gi­ve­re Pæ­da­go­ger Dag­ple­je­re Pæ­da­gog­med­hjæl­pe­re Sosu- per­so­na­le Sy­geple­jer­sker Kost og er­næ­ring Er­go­te­ra­pe­u­ter Fy­si­o­te­ra­pe­u­ter Kon­tor- og It- per­so­na­le Aka­de­mi­ke­re So­ci­al­rå­d­gi­ve­re mv.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.