’’

BT - - NYHEDER - Søs Ma­rie Serup, BTs po­li­ti­ske kom­men­ta­tor

Ven­stres næst­for­mand Kri­sti­an Jensen vil ik­ke stil­le op til in­ter­view, men sen­der den­ne kom­men­tar på mail:

’ Jeg ser kampag­nen som en del af den so­ci­al­de­mo­kra­ti­ske skræm­me­kampag­ne, der ik­ke har hold i vir­ke­lig­he­den. Fak­ta er, at Ven­stres ud­gifts­stop vil sik­re kom­mu­ner­ne mu­lig­hed for at ha­ve præ­cis det sam­me an­tal an­sat­te og præ­cis de sam­me ind­køb som i dag. For­skel­len er, at Ven­stre øn­sker at styr­ke kon­kur­ren­ce­ev­nen og ska­be fle­re pri­va­te job i ste­det for som so­ci­a­li­ster­ne at gø­re én af ver­dens stør­ste of­fent­li­ge sek­to- Uan­set om det hol­der el­ler ej, så vil tal­le­ne sæt­te sig i ta­pe­tet og i de­bat­ten. Det be­ty­der, at Ven­stre er tvun­get til at for­hol­de sig til dem, uan­set om de vil el­ler ej rer end­nu stør­re. «

Men da Ven­stre sad i re­ge­ring i for­å­ret 2011, med­gav de med den­ne for­mu­le­ring, at nul­vækst re­elt vil be­ty­de be­spa­rel­ser på ker­ne­vel­fær­den:

’ Uden re­for­mer vil der kun væ­re plads til om­trent nul­vækst i det of­fent­li­ge for­brug i

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.