R NUL­VÆK­STEN

BT - - NYHEDER - GRA­FIK

Kil­de: FTF på bag­grund af Ar­bej­der­be­væ­gel­sens Er­hvervs­råd, krl. dk og sta­tens for­hand­lings­da­ta­ba­se Se www. bt. dk, hvor du kan se de præ­ci­se tal for, hvad kon­se­kven­sen kan bli­ve i din egen kom­mu­ne. sy­geple­jer­sker­ne i 2008. Men det vi­ste sig hur­tigt, at lønud­gif­ter­ne kun blev stør­re, for­di vi­k­ar­bu­reau­et og­så skal ha­ve pro­fit ud af det. Der­med blev reg­nin­gen til skat­te­bor­ger­ne fak­tisk stør­re. Det er der­for, re­gio­ner­ne har valgt at la­ve de­res eget vi­k­ar­bu­reau i dag, « si­ger Hen­ning Jør­gen­sen.

BTs po­li­ti­ske kom­men­ta­tor Søs Ma­rie Serup kal­der det ’ lidt af en pres­bold, der nu bli­ver sendt af sted mod Ven­stre’.

» Uan­set om det hol­der el­ler ej, så vil tal­le­ne sæt­te sig i ta­pe­tet og i de­bat­ten. Det be­ty­der, at Ven­stre er tvun­get til at for­hol­de sig til dem, uan­set om de vil el­ler ej. Når man kom­mer med en ud­mel­ding om et stop for de of­fent­li­ge ud­gif­ter uden at for­tæl­le om kon­se­kven­ser­ne, så er der uen­de­li­ge mu­lig­he­der for at ma­le skræm­me­bil­le­der. Nu ser vi en kon­kret ana­ly­se, og det vil pres­se Ven­stre i de­fen­si­ven. Men man skal ik­ke ta­ge fejl, det er no­get, som Ven­stre og­så har væ­ret klar over vil­le kom­me på et tids­punkt.

Hvad er for­kla­rin­gen på, at vi ser så­dan en un­der­sø­gel­se net­op nu?

» Helt ge­ne­relt er der ta­le om en sund og grund­læg­gen­de in­ter­es­se­va­re­ta­gel­se, at man ana­ly­se­rer, hvil­ke kon­se­kven­ser for­skel­li­ge po­li­ti­ske ud­mel­din­ger vil få for folk. Sam­ti­dig er FTF nok og­så be­vidst om, at når først val­get bli­ver ud­skre­vet, så bli­ver det svært at få plads til at sæt­te sin egen dags­or­den. Nu kan de der­i­mod væ­re med til at sæt­te en ram­me for, hvad den po­li­ti­ske de­bat kom­mer til at hand­le om i valg­kam­pen. «

Hvor­dan vur­de­rer du va­li­di­te­ten af en un­der­sø­gel­se fra FTF?

Tvun­get til at væ­re præ­cis

» Re­la­tivt højt. Pæ­da­go­ger­nes for­bund BUPL har væ­ret kendt for at kun­ne frem­tryl­le me­get vold­som­me tal for be­spa­rel­ser på dag­in­sti­tu­tions­om­rå­det.

Men FTF har en me­get bredt sam­men­sat med­lems­grup­pe som læ­re­re, sy­geple­jer­sker, po­li­ti og an­sat­te i den fi­nan­si­el­le sek­tor. En ræk­ke af de­res med­lem­mer vil stem­me på de blå par­ti­er, og der­for er de nødt til at væ­re me­get præ­ci­se i de ana­ly­ser, de la­ver, « si­ger Søs Ma­rie Serup.

Sy­geple­jer­sker Læ­ger Sosu- per­so­na­le Læ­ge­se­kre­tæ­rer Bio­a­na­ly­ti­ke­re Fy­si­o­te­ra­pe­u­ter Jor­de­mødre Kost og Er­næ­ring Er­go­te­ra­pe­u­ter Øv­ri­ge sund­heds­per­so­na­le Se­vi­ce­per­so­na­le Aka­de­mi­ke­re, re­gio­ner Kon­tor- og It- per­so­na­le mv. So­ci­al­rå­d­gi­ve­re Sy­geple­jer­sker Læ­ger Sosu- per­so­na­le Læ­ge­se­kre­tæ­rer Bio­a­na­ly­ti­ke­re Fy­si­o­te­ra­pe­u­ter Jor­de­mødre Kost og er­næ­ring Er­go­te­ra­pe­u­ter Øv­ri­ge sund­heds­per­so­na­le Se­vi­ce­per­so­na­le Aka­de­mi­ke­re, re­gio­ner Kon­tor- og It- per­so­na­le mv. So­ci­al­rå­d­gi­ve­re Pæ­da­go­ger Dag­ple­je­re Pæ­da­gog­med­hjæl­pe­re Sosu- per­so­na­le Sy­geple­jer­sker Kost og er­næ­ring Er­go­te­ra­pe­u­ter Fy­si­o­te­ra­pe­u­ter Kon­tor- og It- per­so­na­le Aka­de­mi­ke­re So­ci­al­rå­d­gi­ve­re mv. Pæ­da­go­ger Dag­ple­je­re Pæ­da­gog­med­hjæl­pe­re Sosu- per­so­na­le Sy­geple­jer­sker Kost og er­næ­ring Er­go­te­ra­pe­u­ter Fy­si­o­te­ra­pe­u­ter Kon­tor- og It- per­so­na­le Aka­de­mi­ke­re So­ci­al­rå­d­gi­ve­re mv. Kon­tor­funk­tio­næ­rer Ju­stri­ster og øko­no­mer Magi­stre IT- me­d­ar­bej­de­re Øv­ri­ge Læ­re­re ved grund­sko­ler Læ­re­re ved gym­na­siesko­ler Læ­re­re ved ef­ter­sko­ler Øv­ri­ge læ­re­re mv. Ph. d. sti­pen­di­a­ter Po­li­ti­be­tjen­te Sol­da­ter og of­fi­ce­rer

Sy­geple­jer­sker Læ­ger Sosu- per­so­na­le Læ­ge­se­kre­tæ­rer Bio­a­na­ly­ti­ke­re Fy­si­o­te­ra­pe­u­ter Jor­de­mødre Kost og er­næ­ring Er­go­te­ra­pe­u­ter Øv­ri­ge sund­heds­per­so­na­le Se­vi­ce­per­so­na­le Aka­de­mi­ke­re, re­gio­ner Kon­tor- og It- per­so­na­le mv. So­ci­al­rå­d­gi­ve­re Pæ­da­go­ger Dag­ple­je­re Pæ­da­gog­med­hjæl­pe­re Sosu- per­so­na­le Sy­geple­jer­sker Kost og er­næ­ring Er­go­te­ra­pe­u­ter Fy­si­o­te­ra­pe­u­ter Kon­tor- og It- per­so­na­le Aka­de­mi­ke­re So­ci­al­rå­d­gi­ve­re mv. Hånd­vær­ke­re og tek­ni­ke­re mv. Ufag­lær­te In­ge­ni­ø­rer mv

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.