’ Jeg har gjort no­get for­fær­de­ligt’

BT - - NF DER - Bir­ger A. Andersen baa@ bt. dk ma­ma@ bt. dk

DRAB

Maria Christine Mad­sen ’ I skal ik­ke gå ind – I skal ik­ke gå ind’. En 34- årig mand gjor­de sit bed­ste for at skå­ne sin mor og bror for et ek­stra chok, da han ons­dag for­mid­dag tog imod dem for­an sit hus i Naks­kov på Lol­land.

Kort in­den hav­de han til­kaldt dem te­le­fo­nisk ved at rin­ge til sin mor og si­ge: ’ Jeg har gjort no­get for­fær­de­ligt’. Det var li­ge ef­ter, at han med en køk­kenk­niv hav­de dræbt sin sam­le­ver gen­nem 16 år, der var mor til par­rets tre børn. Den 30- åri­ge kvin­de var ble­vet slå­et ihjel med knap en halv snes kniv­stik i bry­stet og hal­sen på før­stesa­len i hu­set. Un­der et skæn­de­ri mel­lem par­ter­ne slog det iføl­ge gerningsmanden klik for ham, da kvin­den in­drøm­me­de ut­ro­skab gen­nem fle­re år, hvor hun an­gi­ve­ligt ba­re hav­de væ­ret ude på at ud­nyt­te ham.

Det kom frem ved et grund­lovs­for­hør i går for­mid­dag ved Ret­ten i Ny­kø­bing Fal­ster, hvor an­kla­ge­ren læ­ste op fra af­hø­rings­rap­por­ten fra den kor­te og us­am­men­hæn­gen­de for­kla­ring om mo­ti­vet til dra­bet, som gerningsmanden kom frem med over for po­li­ti­et li­ge ef­ter sin an­hol­del­se.

Selv­mord­s­tru­et

I lø­bet af de 20 mi­nut­ters af­hø­ring op­t­rå­d­te han iføl­ge po­li­ti­et ’ græ­den­de og skri­gen­de’, in­den han blev sat til­ba­ge i en til­syns­cel­le. Her blev han skøn­net så selv­mord­s­tru­et, at han sam­me af­ten blev ind­lagt på psy­ki­a­trisk ho­spi­tal.

Da to ci­vil­klæd­te be­tjen­te fra Sydsjæl­lands og Lol­land- Falsters Po­li­ti tors­dag for­mid­dag mød­te op på ho­spi­ta­let for at hen­te den 34- åri­ge til grund­lovs­for­hø­ret i ret­ten, vur­de­re­de over­læ­gen dog, at det ik­ke var for­svar­ligt. Der­for blev han frem­stil­let in ab­sen­tia for dom­me­ren, der be­slut­te­de at va­re­tægts­fængs­le ham i sur­ro­gat for fo­re­lø­big fi­re uger.

Sam­ti­dig ned­lag­de dom­me­ren for­bud mod, at iden­ti­te­ten på bå­de of­fer og ger­nings­mand bli­ver nævnt of­fent­ligt. Po­li­tiets an­kla­ger bad og­så om at få sel­ve grund­lovs­for­hø­ret holdt hem­me­ligt, for­di ef­ter­forsk­nin­gen el­lers kun­ne li­de ska­de. Det pro­teste­re­de bå­de BT og de øv­ri­ge frem­mød­te jour­na­li­ster dog imod med hen­vis­ning til, at åb­ne dø­re i ret­ten næp­pe på af­gø­ren­de vis kun­ne ska­de sa­gens opkla­ring. Det syns­punkt til­slut­te­de dom­me­ren sig – ik­ke mindst for­di gerningsmanden i sel­skab med sin mor og bror selv hav­de meldt sig ons­dag for­mid­dag kl. 11.35 i eks­pe­di­tio­nen hos po­li­ti­et i Naks­kov. Han hav­de blod på det høj­re knæ på si­ne buk­ser og op­ly­ste po­li­ti­et om adres­sen på det sted, hvor han net­op hav­de dræbt si­ne børns mor.

Hen­te­de bør­ne­ne

Bå­de en am­bu­lan­ce og en po­li­ti­pa­trul­je blev straks med ud­ryk­ning sendt til ger­nings­ste­det, hvor po­li­ti­fol­ke­ne kl. 11.44 fandt den dræb­te kvin­de lig­gen­de på stu­e­gul­vet på før­stesa­len i en blod­pøl. Hun lå på ma­ven, og da en til­kaldt rets­me­di­ci­ner kort ef­ter vend­te li­get, fandt man en Global- køk­kenk­niv un­der hen­de, hvor spid­sen var knæk­ket af. I en grå so­fa ved si­den af lå end­nu en kniv og fjern­sy­net var tændt. På gul­vet i ba­de­væ­rel­set vid­ne­de en stak blo­digt tøj om, at gerningsmanden ef­ter dra­bet hav­de skif­tet no­get af sit tøj.

Ef­ter at ha­ve til­kaldt sin mor og bror hen­te­de gerningsmanden og­så si­ne børn i sko­len og af­le­ve­re­de dem hos far­moren. ’ I kom­mer nok til at bli­ve pas­set af nog­le an­dre’, med­del­te han bør­ne­ne, der dog ik­ke fik at vi­de, at de­res mor li­ge var ble­vet slå­et ihjel. Det hav­de far­moren hel­ler ik­ke kun­net få sig selv til at for­tæl­le bør­ne­ne, da po­li­ti­et se­ne­re på ef­ter­mid­da­gen vend­te til­ba­ge til hen­de for at fo­re­ta­ge en af­hø­ring. På det tids­punkt le­ge­de bør­ne­ne in­te­ta­nen­de med de­res far­bror i stu­e­e­ta­gen. Der­for bad far­moren po­li­ti­fol­ke­ne om at gå med oven­på.

Det er nu op til so­ci­al- og sund­heds­for­valt­nin­gen i kom­mu­nen i Naks­kov at fin­de et sted at an­brin­ge de tre børn.

’ Som hund og kat’

Un­der den kor­te af­hø­ring hos po­li­ti­et li­ge ef­ter dra­bet for­kla­re­de den 34- åri­ge, at han kun­ne hu­ske, at han hav­de stå­et med køk­kenk­ni­ven i hån­den. Der­ef­ter kan han an­gi­ve­ligt ik­ke hu­ske no­get, før han kort ef­ter ser sin tid­li­ge­re sam­le­ver lig­ge liv­løs på gul­vet med blod på tø­jet. Man­den er ik­ke tid­li­ge­re straf­fet.

En na­bo for­tal­te i går til BT, at han af­te­nen før dra­bet hav­de hørt larm og hø­je råb fra par­rets hus. Og iføl­ge an­kla­ge­rens frem­læg­gel­se af sa­gen i grund­lovs­for­hø­ret har den dræb­tes far over for po­li­ti­et for­kla­ret, at par­ret ge­ne­relt hav­de man­ge skæn­de­ri­er. ’ De le­ve­de som hund og kat,’ lød skuds­må­let fra ger­nings­man­dens tid­li­ge­re svi­ger­far.

Den 34- åri­ge mand rin­ge­de selv til sin mor og bror, ef­ter han hav­de slå­et sin kæ­re­ste si­den sko­le­ti­den ihjel.

Fo­to: Lars Dal­sig

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.