15 år for ro­ck­er­drab

Dræb­te HA- ro­ck­er, der vil­le ind­dri­ve gæld

BT - - NAF YHEDER - Jonas Ve­ster jves@ bt. dk

OVER­LAGT DRAB

Ret­ten i Aal­borg i døm­te i går den 33- åri­ge Ras­mus Chri­sti­an­sen 15 års fængsel for dra­bet på HA- ro­ck­e­ren Martin Hel­bo Axel­sen samt drabs­for­søg på en an­den mand.

Dra­bet på Hells An­gels- ro­ck­e­ren fandt sted 9. ju­ni 2014 i Ras­mus Chri­sti­an­sens vil­la i Ho­bro, hvor Martin Hel­bo Axel­sen sam­men med en an­den mand, Tom­my Søvind Ras­mus­sen, var mødt op op for at ind­dri­ve en gam­mel gæld, som de men­te Ras­mus Chri­sti­an­sen hav­de til Tom­my Sør­vind Ras­mus­sen.

Ras­mus Chri­sti­an­sen har er­kendt at ha­ve aff yret de dræ­ben­de skud mod Martin Hel­bo samt sår­et Tom­my Søvind Ras­mus­sen med skud i ho­ve­d­et, men han har over­for ret­ten for­kla­ret, at han hand­le­de i nød­vær­ge, da han føl­te sig tru­et af den nu af­dø­de HA- ro­ck­er og hans kam­me­rat.

Ret­ten men­te imid­ler­tid ik­ke, at hand­lin­gen kun­ne ka­rak­te­ri­se­res som nød­vær­ge, og der­for blev han tid­li­ge­re på da­gen kendt skyl­dig i mand­drab og drabs­for­søg.

Split­tel­se i ret­ten

Ret­ten var dog dybt split­tet i spørgs­må­let om stra­fud­må­lin­gen. Fler­tal­let af de tre juri­di­ske dom­me­re og seks næv­nin­ge men­te, at straff en skul­le ly­de på 16 års fængsel, mens et min­dre­tal men­te, at straff en skul­le væ­re alt imel­lem to og 15 års fængsel. An­kla­ge­myn­dig­he­den hav­de in­den stra­fud­må­lin­gen for­langt 16 års fængsel til Ras­mus Chri­sti­an­sen, drab og drabs­for­søg.

Ras­mus Chri­sti­an­sen an­ke­de med det sam­me dom­men til Ve­stre Lands­ret med på­stand om fri­fi ndel­se.

Hans for­sva­rer, Mette Grith Stage, er ær­ger­lig over dom­men på sin kli­ents veg­ne, idet hun me­ner, der er for­mil­den­de om­stæn­dig­he­der i sa­gen, som ret­ten ik­ke har ta­get hen­syn til i stra­fud­må­lin­gen.

Ras­mus Chri­sti­an­sen har for­kla­ret i ret­ten, at han på et tids­punkt un­der mø­det blev ban­ge og føl­te sig tru­et, da den af­dø­de HA- ro­ck­er i bog­sta­ve­lig­ste for­stand ban­ke­de i bor­det.

» Martin slog hæn­der­ne i bor­det og sag­de ’ Så sker der det sam­me som sidst’, « har Ras­mus Chri­sti­an­sen for­kla­ret med hen­vis­ning til et over­fald i 2011, hvor han i sit hjem blev gen­nem­ban­ket med køl­ler og stuk­ket med kniv af to per­so­ner med til­knyt­ning til Hells An­gels.

Der­eft er hav­de Ras­mus Chri­sti­an­sen un­der et på­skud om at fi nde no­get at drik­ke hen­tet en riff el på hu­sets før­ste sal, hvor­eft er han var vendt til­ba­ge til køk­ke­net og hav­de skudt først Tom­my Søvind Ras­mus­sen og der­eft er Martin Hel­bo Axel­sen.

Går eft er fri­fi ndel­se

For­sva­rer Mette Grith Stage hav­de in­den doms­af­si­gel­sen ar­gu­men­te­ret for, at hen­des kli­ent skul­le idøm­mes mel­lem ot­te og ti års fængsel.

Eft er dom­men var af­sagt, hæft ede hun sig ved, at dom- me­re og næv­nin­ge hav­de væ­ret ue­ni­ge i spørgs­må­let om str­afl æng­den.

» Jeg har væ­ret for­sva­rer i en del drabs­sa­ger, men jeg har al­drig op­le­vet så stor spænd­vid­de i dom­mer­nes og næv­nin­ge­nes vur­de­ring af straff en. To af næv­nin­ge­ne men­te, at min kli­ent kun skul­le straf­fes med to års fængsel, så jeg vej­rer mor­gen­luft i for­hold til lands­ret­ten, « si­ger Mette Grith Stage.

Hun vil i før­ste om­gang gå eft er en fri­fi ndel­se af sin kli­ent med hen­vis­ning til nød­vær­ge, og lyk­kes det ik­ke, vil hun for­sø­ge at få ned­sat straff en til Ras­mus Chri­sti­an­sen.

Mette Grith Stage for­tæl­ler, at hen­des kli­ent tog by­rets­dom­men med ro.

» Jeg nå­e­de kun at ta­le med Ras­mus kortva­rigt, men han vir­ker fat­tet og ro­lig. Eft er skyld­ken­del­sen i for­mid­dags vid­ste han jo godt, hvad det kun­ne en­de med, når nu jeg selv hav­de ar­gu­men­te­ret for fængsel mel­lem ot­te og ti år, « si­ger Mette Grith Stage.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.