Får bø­de på 212.000 kr. for chauff ør­fusk

BT - - NAF YHEDER - Berit Hartung beh@ bt. dk

KØ­RE- HVI­LE- TID

212.000 kro­ner. Så stor bli­ver bø­den, som en bul­garsk chauff ør og hans vogn­mand skal be­ta­le for at fu­ske med kø­re- hvile­ti­den ved at kø­re med en an­den chauff ørs di­gi­ta­le fø­re­kort.

Ons­dag for­mid­dag blev han stop­pet i en ru­ti­ne­mæs­sig kon­trol tæt på Ha­ver­s­lev syd for Aal­borg.

En nær­me­re un­der­sø­gel­se af last­bi­len vi­ste, at chauff øren og hans kvin­de­li­ge pas­sa­ger, som og­så er chauff ør, kør­te rundt med en an­den chauff ørs di­gi­ta­le fø­re­kort.

» På den må­de kan de slø­re de­res kø­re- hvi­le- tid, så det ser ud til, at det er lov­ligt, men det er det alt­så ik­ke al­li­ge­vel, « for­tæl­ler po­li­ti­kom­mis­sær Lars Erik­sen fra Tung­vogns­cen­ter Nord.

Bå­de chauff ører­ne og de­res vogn­mand kan nu se frem til en bø­de på he­le 212.000 kro­ner og der­til kom­mer sagsom­kost­nin­ger. Beg­ge chauf­fø­rer ri­si­ke­rer og­så at mi­ste de­res kø­re­kort.

» Og der­til kom­mer en ræk­ke straff elovsover­træ­del­ser, som mun­der ud i no­get be­tin­get fængsel. « si­ger po­li­ti­kom­mis­sæ­ren og hen­ty­der her blandt an­det til do­ku­ment­falsk.

Det kom til at ko­ste HA- ro­ck­e­ren Martin Hel­bo Axel­sen li­vet, at han mød­te op for at ind­dri­ve gam­mel gæld hos en mand.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.