Nu kan du få fri hjem­trans­port

BT - - NYHEDER -

Louise Kast­berg

Det kan væ­re bå­de svært og dyrt at skaf­fe nye fly­bil­let­ter, hvis fly­sel­ska­bet dre­jer nøg­len om un­der rej­sen. Men nu er der hjælp at hen­te. Fra 1. juli 2015 bli­ver al­le rej­sen­de, der har en hjem­rej­se­bil­let til en dansk luft­havn, trans­por­te­ret hjem på Rej­se­ga­ran­ti­fon­dens reg­ning. Man­ge kø­ber i dag fly­bil­let­ten di­rek­te hos fly­sel­ska­bet. Det kan få sto­re føl­ger for de rej­sen­de, hvis sel­ska­bet går kon­kurs, hvil­ket er prak­tisk talt umu­ligt at for­ud­si­ge. Der­for har et bredt fler­tal af Fol­ke­tin­gets par­ti­er tors­dag be­slut­tet at ud­vi­de Rej­se­ga­ran­ti­fon­dens dæk­ning.

» Jeg er glad for, at det lyk­ke­des at sam­le et bredt fler­tal bag den­ne nye fly­kon­kurs­ord­ning. Den nye ord­ning be­ty­der, at for­bru­ger­ne trygt kan kø­be fly­bil­let­ter til som­mer­fe­ri­en, uden at væ­re be­kym­re­de for om de kan kom­me hjem igen, hvis uhel­det er ude, og de­res fly­sel­skab går kon­kurs, « ud­ta­ler er­hvervs- og vækst­mi­ni­ster Hen­rik Sass Lar­sen ( S) i en pres­se­med­del­el­se.

Tid­li­ge­re har det kun væ­ret ved køb af pak­ke­rej­ser, man kun­ne få dæk­ket hjem­trans­por­ten.

» Det er en stor styr­ke ved den nye ord­ning, at den er ud­vik­let i tæt sam­ar­bej­de med bå­de for­bru­ger­nes re­præ­sen­tan­ter og de re­le­van­te er­hvervsor­ga­ni­sa­tio­ner. Det har gjort, at vi har fun­det en god og af­ba­lan­ce­ret løs­ning, som øger for­bru­ger­sik­ker­he­den, uden at er­hvervs­li­vet be­la­stes unød­ven­digt me­get, « si­ger Hen­rik Sass.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.