Skat­te­pa­ra­dis?

BT - - NYHEDER - Lars Erik Sko­v­gaard

IND­KOMSTSKAT

Dan­mark top­pe­de gen­nem man­ge år hit­lis­ter­ne over, hvor me­get der skal be­ta­les i skat af al­min­de­li­ge ind­kom­ster. Men si­den slut­nin­gen af 1990er­ne har en stri­be af skat­tere­for­mer pla­ce­ret os på en 18. plads blandt de 34 OECDlan­de, når det gø­res op, hvor me­get en fa­mi­lie med to børn i snit skal be­ta­le i ind­komstskat.

Det er OECD, der net­op har of­fent­lig­gjort en ny ud­ga­ve af den år­li­ge ’ Taxing Wa­ges’.

Men den dan­ske ind­komstskat er og­så la­ve­re end i Sve­ri­ge, Nor­ge, Fin­land, Tys­kland, Frank­rig, Ita­li­en og fle­re an­dre lan­de, som vi nor­malt sam­men­lig­ner os med.

» Men det er så vig­tigt at hu­ske på, at de dan­ske af­gif­ter, moms og ka­pi­talskat­ter på ak­tie­ind­komst og pen­sions­af­kast er blandt ver­dens hø­je­ste, « ly­der det fra Mads Lund­by Han­sen, der er che­fø­ko­nom hos tæn­ket­an­ken Cepos.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.