TIL­LYK­KE, MARG FRE­DENS­BORG

I går blev den nu 75- åri­ge dron­ning Mar­gret­he fejret fra mor­genstun­den med fød­sels­dags­sang og ka­non­skud på Fre­dens­borg Slot og se­ne­re på da­gen på Ama­li­en­borg Slot og Kø­ben­havns Rå­d­hus

BT - - DAF ING MARGRETHE – 75 ÅR - Siska Si­mo­ne Bengts­son sisb@ bt. dk lots@ bt. dk Fo­to: Bax Lind­hardt

HIP HIP HUR­RA

Lot­te Schar­ff

FRE­DAG 17. APRIL 2015

kalsk un­der­hold­ning. Tu­ren gik via Sto­re Kon­gens­ga­de til Kon­gens Nytorv og der­fra langs Strø­get til Rå­d­hu­set. Selv­om so­len fle­re gan­ge i lø­bet af da­gen for­svandt blandt sky­er­ne, var det en åben ka­ret, som Dron­nin­gen og kron­prin­s­par­ret kør­te i. For­an red en ræk­ke gar­de­hus­a­rer ( t. h.) i de vel­kend­te blå og rø­de uni- for­mer, mens der ved si­den af ka­re­ten gik livvag­ter og pas­se­de på de kon­ge­li­ge. He­le vej­en op til Rå­d­hu­set stod folk med flag og vin­ke­de til Dron­nin­gen og kron­prin­s­par­ret og på fle­re af byg­nin­ger­ne var der hængt sto­re dan­ne­brogs­flag ud ad vin­du­et. Fo­to: Ni­ko­lai Li­na­res og Bax Lind­hardt

For de mor­gen­fri­ske, der hav­de ta­get op­stil­ling i par­ken ( t. h.), var det mu­ligt at op­le­ve dron­ning Mar­gret­he på Fre­dens­borg Slot. De frem­mød­te stod klar til at syn­ge fød­sels­dags­sang, og bå­de børn og voks­ne var ud­sty­ret med flag – ja, selv hund­e­ne hav­de få­et dan­ne­brogs­flag i hals­bån­det. Tre ka­non­skud lød klok­ken 8.30, og Dron­nin­gen kig­ge­de ud ad vin­du­et og vin­ke­de, hvor­ef­ter der blev sun­get ’ I østen sti­ger so­len op’. Gen­nem sky­er­ne brød so­len frem og skin­ne­de ned på Fre­dens­borg Slot. For før­ste gang no­gen­sin­de kig­ge­de Dron­nin­gen ale­ne ud ad slotsvin­du­et, da prins Hen­rik lig­ger syg med in­flu­en­za og der­for ik­ke delt­og i da­gens be­gi­ven­he­der. Dog stod den øv­ri­ge kon­ge­li­ge fa­mi­lie samt de nær­me­ste ven­ner af re­gent­par­ret klar ne­den for vin­du­et til at vin­ke og rå­be hur­ra. Fo­to: Keld Navn­toft

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.