JOACHIM HOLDT

BT - - DAF ING MARGRETHE – 75 ÅR - Lot­te Schar­ff lots@ bt. dk

GAL­LA­FEST

Over 200 af dron­ning Mar­gret­he og prins Hen­riks pri­va­te ven­ner var sam­men med den næ­re roy­a­le fa­mi­lie fra Sve­ri­ge, Nor­ge, Ber­le­burg og Græken­land mødt op for at fejre Mar­gret­hes 75 års fød­sels­dag ved den pri­va­te mid­dag på Fre­dens­borg Slot i aft es.

Men selv om ma­jestæten var om­gi­vet af si­ne næ­re og bed­ste ven­ner samt nær­me­ste fa­mi­lie, og selv om Mar­gret­he var et stort smil da­gen igen­nem, så mang­le­de hun en helt be­stemt per­son. Nem­lig prins­ge­ma­len, der, i ste­det for at hyg­ge sig i kup­pel­sa­len med det skak­ter­ne­de mar­mor­gulv og gæ­ster­ne, put­te­de sig godt un­der dy­nen i sove­ge­mak­ket på Fre­dens­borg Slot.

Og Dron­nin­gen lag­de ik­ke skjul på, at hun sav­ne­de sin livs­ledsa­ger ved sin si­de på den sto­re dag. Ved re­cep­tio­nen på Kø­ben­havns Rå­d­hus tid­li­ge­re på da­gen sag­de Mar­gret­he nem­lig, at hun sav­ne­de prins­ge­ma­len.

Han hav­de helt sik­kert og­så stå­et for aft enens ta­le til sin Dai­sy, hvis han hav­de væ­ret til ste­de. Ons­dag aft en på Chri­sti­ans­borg Slot var det kron­prins Fre­de­rik, der bød vel­kom­men og holdt ta­le for sin mor i ste­det for prins Hen­rik.

Og i går aft es af­slø­re­de prins Joachim, da han an­kom til sin mors 75 års fød­sels­dag, at han var man­den, der for­ment­lig skul­le hol­de aft enens ta­le.

Splej­se- ga­ve

Men hvad gi­ver man en dron­ning i 75 års fød­sels­dags­ga­ve? Det vil­le in­gen af Dron­nin­gens ven­ner af­slø­re. Dog for­tal­te hofjæ­ger­me­ster og kam­mer­her­re Chri­sti­an Kjær, der er blandt re­gent­par­rets næ­re ven­ner, at han sam­men med man­ge af par­rets an­dre ven­ner har skil­lin­get sam­men til en ga­ve.

Blandt de næ­re ven­ner, der mød­te op til fe­sten i aft es, var blandt an­det lens­gre­ve­par­ret Pre­ben og Bri­ta Ahle­feldt- Laur­vig, Bent Fa­bri­ci­us- Bjer­re og Camilla Arndt, Pre­ben Bruun Ras­mus­sen fra kun­stauk­tio­ner­ne og he­le He­e­ring- kla­nen med fru Sus­an­ne samt søn­nen Pe­ter og hans hu­stru Ca­ro­li­ne, der er Marys tid­li­ge­re hof­da­me og ik­ke mindst Dron­nin­gens ve­nin­de og tid­li­ge­re hof­da­me, Le­ne von Lüt­ti­chau.

Fo­to: Keld Navn­toft og Thomas Lek­feldt

FRE­DAG 17. APRIL 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.