’’

BT - - NYHEDEF - Ove Bund­gård Lar­sen, vi­cepo­li­ti­in­spek­tør hos Kø­ben­havns Po­li­ti

Det var pi­gens mor, der sam­men med nog­le af na­bo­er­ne fandt bar­net i bag­går­den og der­ef­ter slog alarm

ser Ove Bund­gård Lar­sen, der ik­ke øn­sker at kom­men­te­re pi­gens fa­mi­lie­mæs­si­ge for­hold.

In­tet mistæn­ke­ligt

Po­li­ti­et modt­og an­mel­del­sen kl. 23.26, hvor pa­trul­jer og am­bu­lan­cer blev sendt til ste- det, men de måt­te desvær­re hur­tigt kon­sta­te­re, at pi­gen var død.

Kø­ben­havns Po­li­ti har ons­dag af­ten og tors­dag for­mid­dag ef­ter­for­sket tra­ge­di­en, for at sik­re sig, at der var ta­le om en ulyk­ke.

» Der er ik­ke ble­vet fun­det no­get mistæn­ke­ligt. Vi har fo­re­ta­get un­der­sø­gel­ser i lej­lig­he­den og talt med be­bo­er­ne i om­rå­det og må kon­sta­te­re, at der er ta­le om en tragisk ulyk­ke, « si­ger vi­cepo­li­ti­in­spek­tø­ren.

BT har talt med be­bo­e­re i om­rå­det, som al­le er dybt cho­ke­re­de.

» Det er dybt, dybt tragisk, « si­ger en kvin­de fra na­bo­e­jen­dom­men, der de­ler gård med lej­lig­he­den, hvor ulyk­ken fandt sted.

I bag­går­den hæn­ger en sed­del fra om­rå­dets an­dels­for­e­ning, der op­for­drer al­le di­rek­te in­vol­ve­re­de, som måt­te ha­ve be­hov for kri­se­hjælp, til at kon­tak­te psy­ki­a­trisk ska­destue på Bis­peb­jerg Ho­spi­tal.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.