PÅ VEJ TI

BT - - NYHEDER - In­ge­li­se Skryd­strup isk@ bt. dk

SF- LANDS­MØ­DE

’ Klap- klap- klap’. Der er be­gej­stre­de klap. Hø­fli­ge klap. Ryt­mi­ske klap. Og så er der klap, der sig­na­le­rer sam­men­hold, op­bak­ning og håb. Det er den sid­ste ka­te­go­ri, SFs for­mand Pia Ole­sen Dyhr sat­ser på vil gi­ve gen­lyd på SFs lands­mø­de i Fal­ko­ner­cen­te­ret på Fre­de­riks­berg i we­e­ken­den.

På sid­ste års lands­mø­de blev kri­ti­ker­ne, der fik an­sva­ret for par­tiets exit fra re­ge­rin­gen, bedt om at ’ klap­pe i’. I den­ne we­e­kend vil samt­li­ge SFe­re for­modent­lig klap­pe sig gen­nem det år­li­ge lands­mø­de vel­vi­den­de, at selv den mind­ste spræk­ke i enig­he­den kan kom­me til at ko­ste dyrt ved det fo­re­stå­en­de fol­ke­tings- valg. Me­nings­må­lin­ger­ne ser fort­sat skrø­be­li­ge ud. Der skal vi­ses kant til re­ge­rin­gen, men hel­ler ik­ke så me­get, at re­ge­rin­gen ri­si­ke­rer at ry­ge på det. Der­for har SFer­ne den­ne gang ta­get hin­an­den i ed på, at lands­mø­det i år skal vi­se omver­de­nen, at de er eni­ge om stra­te­gi­en, så de kan klap­pe i sam­me takt. Og fle­re kil­der be­kræf­ter da og­så, at stem­nin­gen fak­tisk er rig­tig god i par­ti­et nu.

Plads til de­bat

Pia Ol­sen Dyhr læg­ger ho­ve­d­et til­ba­ge og ler, da hun bli­ver spurgt, om der og­så er ro in­ter­nt i par­ti­et.

» Ja, det tror jeg da. Nu dis­ku­te­rer vi kun po­li­tik. Vi er ik­ke al­tid eni­ge, men der skal væ­re plads til de­bat og det le­ven­de de­mo­kra­ti. Nu gæl­der det val­get og vo­res for­be­re­del­se af det, vi kom­mer til at gå til valg på. «

Pia Ol­sen Dyhr har ført sit par­ti til­ba­ge til de klas- si­ske SF- mær­kesa­ger: børn, æl­dre, mil­jø og så kra­vet om en dag­pen­ge­løs­ning. Genop­tje­nings­kra­vet skal hal­ve­res til seks må­ne­der, og dag­pen­ge­pe­ri­o­den skal for­læn­ges til tre år.

» Vi føl­ger lø­ben­de tal­le­ne for, hvor man­ge der fal­der ud af dag­pen­ge­sy­ste­met, og hvil­ke kon­se­kven­ser det har for for­skel­li­ge eg­ne af Dan­mark. Det væk­ker be­kym­ring. I går fik jeg en mail fra Per, der er ti­me­løn­net og får 149 kr. i ti­men. Hans ko­ne er ar­bejds­løs kon­tor­da­me, og hun har søgt alt. De er 51 og 54 år og bor i eget hus, som de nu er nødt til at sæl­ge. «

Tu­de­de over mail

» Et an­det ek­sem­pel er Flem­m­ing og Ma­ri­an­ne i Få­borg. Hun har væ­ret køk­ken­le­der i 30 år og er nu i halv­tred­ser­ne. Hun mi­ste­de sit job, og in­gen vil an­sæt­te hen­de, for­di hun har den al­der, hun har. Hun kan kun få an­sæt­tel­se med her men­ne­sker. Der er ik­ke ta­le om folk, der ba­re dal­rer rundt, men folk i halv­tred­ser­ne, som har væ­ret på ar­bejds­mar­ke­det i rig­tig man­ge år, « si­ger en rørt Pia Ol­sen Dyhr.

Men du gen­ta­ger i vir­ke­lig­he­den ba­re det sam­me, som du he­le ti­den har sagt. Hvad vil du gø­re an­der­le­des for og­så at få det gen­nem­ført?

Alt­så stats­mi­ni­ste­ren har jo selv sagt, at dag­pen­gere­for- men er no­get bras. End­da for ny­lig. So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne ta­ler an­der­le­des om dag­pen­gere­for­men nu. Da vi ind­led­te re­ge­rings­pe­ri­o­den i 2011, stod Dansk Fol­ke­par­ti bag re­for­men. Det gør de ik­ke læn­ge­re. Hvis jeg hav­de væ­ret Hel­le, hav­de jeg gre­bet chan­cen. Men hun har følt sig for­plig­tet af re­ge­rings­sam­ar­bej­det og vil ven­te på dag­pen­ge­kom­mis­sio­nen. Det er fair nok. Men så for­ven­ter jeg og­så, at hun er pa­rat til at la­ve

SFs ek­stra­or­di­næ­re lands­mø­de i 2014 slut­te­de med klapsal­ver og sang. Pia Ol­sen Dyhr og Hol­ger K. Nielsen klap­per for. Fo­to: Linda Ka­strup

I be­gyn­del­sen af april må­ned ind­led­te SF en ny kampag­ne med mas­ser af pla­ka­ter med bil­le­der af Pia Ol­sen Dyhr. Her er det på Vester­port Sta­tion i Kø­ben­havn. Fo­to: Bax Lind­hardt

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.