L ’ KLAPPEMØDE’

BT - - NYHEDER - Han­dels- og in­ve­ste­rings­mi­ni­ster Trans­port­mi- ni­ster

det om, når ud­spil­let kom­mer, og hun for­hå­bent­lig har gen­vun­det re­ge­rings­mag­ten. El­lers er vi il­de stedt i for­hold til den dan­ske mo­del.

Hvor hårdt pres vil du læg­ge på hen­de?

Det her er me­get vig­tigt for SF. Og ik­ke kun for os. Fag­be­væ­gel­sen har det på sam­me må­de, og når he­le den kon­ge­li­ge fag­be­væ­gel­se står bag de her krav, så er der håb om, at det vil lyk­kes at æn­dre det. Jeg tror, at der hos So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne vil væ­re et øn­ske om det her.

Vil en dag­pen­ge­løs­ning væ­re et ul­ti­ma­tum for jer i for­hold til at pe­ge på Hel­le Thor­ning som kom­men­de stats­mi­ni­ster?

Der skal ik­ke væ­re no­gen tvivl om, at vi kom­mer til at pe­ge på en so­ci­al­de­mo­kra­tisk stats­mi­ni­ster. Jeg sy­nes, at al­ter­na­ti­vet med Lars Løk­ke Ras­mus­sen vil væ­re gan- ske skræm­men­de. Men når det er sagt, så for­ven­ter jeg, at vi og­så ef­ter val­get vil ha­ve et fler­tal i Fol­ke­tin­get, som øn­sker en ny dag­pen­gere­form. Og så for­ven­ter jeg, at en so- ci­al­de­mo­kra­tisk stats­mi­ni­ster sæt­ter De Ra­di­ka­le sto­len for dø­ren og si­ger til dem, at de må væl­ge.

Men hvil­ke mu­lig­he­der har du for at pres­se Thor­ning?

Jeg har en fi­nans­lov, og de skal la­ve en ar­bejds­mar­kedspo­li­tik ef­ter et re­ge­rings­skif­te. Og lur mig, stats­mi­ni­ste­ren er en klog da­me, hun ved godt, at det er klogt at ha­ve SF med i et for­lig og ik­ke uden­for.

Født

30. novem­ber 1971 i Val­lens­bæk i Brøns­høj mor/ bonus­mor til tre døtre

Bor Gift,

Ud­dan­nel­se:

Valgt

2011- 2013:

2013- 2014:

2014:

Da hun

Er drøm­mes­ce­na­ri­et i vir­ke­lig­he­den en S- SF- re­ge­ring?

Jeg sy­nes, SF skal i re­ge­ring igen, og jeg har svært ved at se, at det bli­ver med an­dre end So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne. Men det af­gø­ren­de er, at vi først bli­ver se­ri­øst styr­ket, og så skal re­ge­rin­gen fø­re en øko­no­misk po­li­tik, som vi kan gen­ken­de os selv i.

Er det re­a­li­stisk, så læn­ge De Ra­di­ka­le er en del af re­ge­rings­sam­ar­bej­det?

Det kom­mer jo an på stør­rel­sen af Det Ra­di­ka­le Ven­stre. For mig er det vig­tigt, at vi om­for­de­ler i Dan­mark. At vi let­ter skat­ten for dem, der tje­ner mindst. De Ra­di­ka­les ned­fæl­de­de mål er der­i­mod at gø­re de ri­ge ri­ge­re. Det bli­ver al­drig SFs po­li­tik, så der kom­mer vi til at læg­ge arm. Men der er og­så om­rå­der, hvor vi er eni­ge med De Ra­di­ka­le, f. eks. om den grøn­ne dags­or­den og li­ge­stil­ling.

Ser du det som en mu­lig­hed el­ler en ud­for­dring for SF, at So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne går frem i me­nings­må­lin­ger­ne i øje­blik­ket?

Jeg ser det som en mu­lig­hed for Dan­mark, for­di vi så har en chan­ce for at få en cen­trum- ven­stre­r­e­ge­ring igen. Men jeg vil­le jo ly­ve, hvis jeg ik­ke er­kend­te, at det og­så er en ud­for­dring for SF. For hver gang So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne vok­ser, spi­ser de alt om­kring sig. Men jeg tror på, at vi nok skal kla­re os.

Pia Ol­sen Dyhr, for­mand for SF, vil sik­re et lands­mø­de, hvor par­ti­et står sam­men om at stå bedst mu­ligt ru­stet til den kom­men­de valg­kamp. Fo­to: Bax Lind­hardt

Kan­di­dat i statskund­skab, Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet

til Fol­ke­tin­get før­ste gang i 1998

13. fe­bru­ar valgt som for­mand for SF ef­ter An­net­te Vil­helm­sen.

over­tog for­mand­spo­sten i SF i 2014 stod SF til 2,4 pct i me­nings­må­lin­ger­ne. I dag vi­ser det væg­te­de gen­nem­snit i Ber­ling­s­ke Ba­ro­me­ter 12/ 4- 15, at SF står til 6,6 pct af stem­mer­ne, mod 9,2 pct ved val­get i 2011.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.