Jeg drik­ker igen Lars von Tri­er:

Den ver­dens­be­røm­te dan­ske in­struk­tør er hop­pet af vand­vog­nen og in­drøm­mer sam­ti­dig et gam­melt mis­brug af ko­kain

BT - - NF ER - Laurits Bak Lyck la­ly@ ber­ling­s­ke­me­dia. dk Lars von Tri­er

MIS­BRUG

Ef­ter at ha­ve stå­et of­fent­ligt frem og for­talt, at han var i be­hand­ling for et om­fat­ten­de al­ko­hol­mis­brug, er Lars von Tri­er nu hop­pet af vand­vog­nen igen.

I ef­ter­å­ret 2014 for­tal­te en af Dan­marks stør­ste fil­min­stuk­tø­rer gen­nem ti­den, Lars von Tri­er, for før­ste gang om si­ne åre­lan­ge mis­brugs­pro­ble­mer. Et mis­brug, som han var kom­met i be­hand­ling for, og som han ved hjælp af dag­li­ge mø­der i Ano­ny­me Al­ko­ho­li­ke­re hav­de for­må­et at neut­ra­li­se­re.

Men li­vet var sta­dig hårdt for den ex­cen­tri­ske in­struk­tør. Al­le­re­de i 2007 fik han kon­sta­te­ret en al­vor­lig de­pres­sion, som tru­e­de hans kar­ri­e­re. Og i 2014 var han igen usik­ker på, om han kun- ne bli­ve med at la­ve film.

» Jeg ved ik­ke, om jeg kan la­ve fle­re film. Og det pla­ger mig. For hvad skal jeg el­lers gø­re med mig selv? Jeg kan li­ge­som kun ek­si­ste­re, hvis jeg pro­du­ce­rer et el­ler an­det, « sag­de han den­gang til Po­li­ti­ken.

Ik­ke mo­de­rat nok

Men nu er Lars von Tri­er be­gyndt at drik­ke igen. Det for­tal­te han selv, da han ons­dag blev in­ter­viewet på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet af lek­tor i film- og me­di­e­vi­den­skab Pe­ter Schepe­lern i et au­di­to­ri­um for­an fle­re hund­re­de stu­de­ren­de.

» Jeg drik­ker mo­de­rat, men må­ske ik­ke mo­de­rat nok, « sag­de han iføl­ge So­und­ve­nue.

» Jeg har det ski­de dår­ligt i øje­blik­ket. Jeg tu­der og tu­der… Ja, en føl­som mand, « sag­de han og­så.

Da Tri­er sid­ste år stod frem, for­tal­te han, at fle­re af hans film var skre­vet og la­vet un­der ind­fly­del­se af ulov­li­ge stof­fer, som han dog ik­ke vil­le af­slø­re hvad var. Hel­ler ik­ke da han et par må­ne­der se­ne­re blev in­ter­viewet af De­ad­li­ne- vær­ten Martin Kras­nik, vil­le han ud med, hvad og hvor me­get han hav­de ta­get.

Det var dog en an­den og me­re åben­mun­det Tri­er, de stu­de­ren­de på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet op­le­ve­de ons­dag. Her for­tal­te in­struk­tø­ren nem­lig for før­ste gang, hvad hans stof­mis­brug kon­kret hav­de væ­ret.

» Det var co­ke. To gram om da­gen – det kan jeg an­be­fa­le, « sag­de han.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.