Hu­awei i kamp om top­te­le­fo­ner

BT - - NF ER - Thomas Bre­in­strup

MO­BIL

Kam­pen blandt top­te­le­fo­ner­ne skær­pes, ef­ter at den ki­ne­si­ske mo­bil­gi­gant Hu­awei ons­dag lan­ce­re­de si­ne to nye top­te­le­fo­ner, P8 og P8 Max, i London og der­med ta­ger kam­pen di­rek­te op mod de stør­ste kon­kur­ren­ter, Sams­ung og Ap­ple, på design og tek­nisk for­må­en.

P8- te­le­fo­ner­ne bru­ger beg­ge Goog­les An­droid som sty­re­sy­stem i ver­sion 5.0 ( Lol­lipop). P8 har en skærm på 5,2 tom­mer og er der­med lidt stør­re end bå­de Sams­ungs Ga­laxy S6, som net­op er kom­met ud i bu­tik­ker­ne, og Ap­ples iPho­ne 6, mens P8 Max er he­le 6,8 tom­mer stor.

Beg­ge te­le­fo­ner er la­vet af et en­kelt styk­ke me­tal og er blot 6,4 mil­li­me­ter tyk­ke. De er beg­ge ud­sty­ret med en ot- te­ker­net 64- bit- pro­ces­sor og der­med med he­ste­kræf­ter som en egent­lig com­pu­ter. Bort­set fra skærm­stør­rel­sen og et lidt kraf­ti­ge­re bat­te­ri i P8 Max er de to te­le­fo­ners spe­ci­fi­ka­tio­ner ens.

Til Dan­mark i maj

P8 kom­mer i champag­ne­hvid og grå og vil kun­ne kø­bes i Dan­mark fra sidst i maj til en pris på om­kring 3.700 kro­ner. .

Hu­awei er ver­dens næst­stør­ste pro­du­cent af mo­bilt net­værks­ud­styr ef­ter sven­ske Eri­cs­son, men lig­ger som num­mer fi­re på ver­dens­rang­li­sten over mo­bil­pro­du­cen­ter. I 2014 pro­du­ce­re­de Hu­awei 68 mil­li­o­ner te­le­fo­ner og sad der­med på 5,5 pro­cent af mar­ke­det, vi­ser tal fra ana­ly­se­hu­set Gart­ner, der føl­ger tek­no­lo­gi­mar­ke­der­ne tæt. Til­sam­men solg­te Sams­ung og Ap­ple om­kring 500 mil­li­o­ner smartp­ho­ne­te­le­fo­ner.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.