FBI- agent genåbn

En tid­li­ge­re FBI- skal i et nyt tv- pro­gram ef­ter­for­ske tre uopkla­re­de dan­ske drabs­sa­ger i hå­bet om at fin­de nye spor

BT - - NF DER - Maria Christine Mad­sen ma­ma@ bt. dk

SA­GEN GENÅB­NET

Det er al­drig for sent at opkla­re en for­bry­del­se. Det me­ner den tid­li­ge­re FBI- agent og eks­pert i ger­nings­mand­spro­fi­le­ring Mark Sa­fa­rik, der sam­men med den tid­li­ge­re be­tjent fra rej­se­hol­det Jan Jar­l­bæk skal ef­ter­for­ske uopkla­re­de dan­ske mord­s­a­ger i en ny pro­gram­se­rie på Ka­nal 5.

» Jeg kan for­tæl­le hi­sto­ri­en bag for­bry­del­sen. «

60- åri­ge Mark Sa­fa­rik læ­ner sig lidt til­ba­ge i sin stol i det grå ’ he­adquar­ter’ i Ma­stiff’s stu­di­er, der har dan­net ram­men om den nye pro­gram­se­rie, som får tit­len ’ FBIs dan­ske mord­myste­ri­er’.

Se­ri­en har bragt ham selv og den tid­li­ge­re ef­ter­for­sker bej­de. Hvis en sag er 17 år gam­mel, har man helt sik­kert gjort alt, man har kun­net med de ef­ter­forsk­nings­mid­ler, man har til rå­dig­hed. Nog­le gan­ge hjæl­per det at brin­ge en an­den form for eks­per­ti­se ind ude­fra. Jeg kom­mer med min eks­per­ti­se in­den­for ad­færds­a­na­ly­se og pro­fi­le­ring. Det har man ik­ke her i Dan­mark. Det dan­ske po­li­ti har ik­ke pro­fi­le­ring, « for­kla­rer Mark Sa­fa­rik, der til dag­lig bor i Vir­gi­nia.

I 23 år var han an­sat ved FBI. Han er eks­pert i ger­nings­mand­spro­fi­le­ring, og i dag ar­bej­der han som kon­su­lent og eks­pertvid­ne i pro­fi­le­ring for an­kla­ge­myn­dig­he­der og po­li­tik­red­se i USA.

Iføl­ge 48- åri­ge Jan Jar­l­bæk er det kun et plus, hvis pro­gram­se­ri­en ud­over at kun­ne gi­ve de ef­ter­lad­te en af­kla­ring og­så kan bi­dra­ge til at gø­re me­re op­mærk­som på for­de­le­ne ved ger­nings­mand­spro­fi­le­ring. he­le bil­le­det af ger­nings­ste­det og for­stå den ad­færd, der har frem­kaldt for­bry­del­sen. Der er ik­ke man­ge mord her i Dan­mark, så po­li­ti­et har ik­ke me­get er­fa­ring med det. Men pro­fi­le­ring er et brug­bart red­skab til at for­stå dy­na­mi­k­ken og in­ter­ak­tio­nen mel­lem ger­nings­mand og of­fer. Hvad ske­te der, hvor­dan ske­te det, hvor­for. Det er det, jeg kan sva­re på, « si­ger Mark Sa­fa­rik, mens Jan Jar­l­bæk nik­ker.

» Jeg har lært me­get om pro­fi­le­ring af Mark. Jeg ser på dis­se sa­ger med de sam­me øj­ne som re­sten af det dan­ske po­li­ti. Så det har væ­ret me­get in­ter­es­sant at se på dem med Marks øj­ne. Det har væ­ret en øjenåb­ner at læ­re, hvor­dan man og­så kan se på så­dan­ne sa­ger, « si­ger Jan Jar­l­bæk, der i dag er ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Par­si­fal Ser­vi­ces, et pri­vat ef­ter­forsk­nings­fir­ma.

Al­drig for sent

Den æld­ste af de sa­ger, de to ef­ter­for­sker, er helt til­ba­ge fra 1990, hvor kvin­den Anet­te Just blev stuk­ket ned i sin op­gang på Ama­ger. Men iføl­ge Mark Sa­fa­rik kan en sag ik­ke bli­ve for gam­mel til at ef­ter­for­ske.

Dog bli­ver den svæ­re­re på nog­le om­rå­der. Blandt an­det når det gæl­der om at fin­de vid­ner fra den­gang, som kan væ­re flyt­tet el­ler dø­de i mel­lem­ti­den.

» Men al den nød­ven­di­ge in­for­ma­tion blev sik­ret den­gang. Der blev fo­re­ta­get af­hø­rin­ger, te­stet be­vi­ser, ta­get al­le de nød­ven­di­ge bil­le­der, ob­duk­tio­ner. Den in­for­ma­tion æn­drer sig ik­ke fra da­gen ef­ter for­bry­del­sen til selv 20 år ef­ter, « si­ger Mark Sa­fa­rik og slut­ter:

» Og den in­for­ma­tion kan bli­ve ana­ly­se­ret på ny. Det er for­de­len. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.