’’

BT - - NF DER - Mark Sa­fa­rik, tid­li­ge­re FBI- agent

Nog­le gan­ge hjæl­per det at brin­ge en an­den form for eks­per­ti­se ind ude­fra. Jeg kom­mer med min eks­per­ti­se in­den­for ad­færds­a­na­ly­se og pro­fi­le­ring. Det har man ik­ke her i Dan­mark. Det dan­ske po­li­ti har ik­ke pro­fi­le­ring

» Hvis vi med det her kan væ­re med til at ska­be nok op­mærk­som­hed og in­ter­es­se i kon­cep­tet om ad­færds­a­na­ly­se til at skub­be det, så det må­ske kan bli­ve en in­te­gre­ret del af po­li­tiets ef­ter­forsk­nings­ar­bej­de, så vil det og­så væ­re en god ting, « si­ger han.

Mang­len­de er­fa­ring

Det er dog ik­ke for­di, vilj­en til at læ­re at pro­fi­le­re ik­ke er til ste­de. Det er me­re for­di, det dan­ske po­li­ti ik­ke har haft mu­lig­he­den for det, me­ner Mark Sa­fa­rik.

» Ty­pisk i mor­d­ef­ter­forsk­nin­ger er kri­mi­nal­be­tjen­te­ne en form for ’ ma­na­ge­re’. De ind­sam­ler be­vi­ser, in­ter­viewer vid­ner, te­ster dna og fo­to­gra­fe­rer. De har sjæl­dent mu­lig­he­den til at kig­ge på Pro­gram­se­ri­en får pre­mi­e­re til ef­ter­å­ret på Ka­nal 5.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.