Ner dan­ske sa­ger Dis­se tre sa­ger bli­ver ef­ter­for­sket Per­nil­le- sa­gen

BT - - NYHEDER -

Den 14- åri­ge Per­nil­le Ol­den­borg Lind blev sank­t­hans­af­ten 2006 fun­det hæn­gen­de død i et la­gen i et ge­læn­der i sit hjem i Gal­ten. Den­gang kon­klu­de­re­de po­li­ti­et, at hun hav­de be­gå­et selv­mord, mens fa­mi­li­en gen­nem fle­re år har for­søgt at fin­de ud af, om en for­bry­del­se lå bag. BT kun­ne i ar­ti­kel­se­ri­en ’ Mord el­ler selv­mord’ af­slø­re, at po­li­ti­et hav­de over­set fle­re be­vi­ser, og ef­ter­forsk­nin­gen blev åb­net igen i fe­bru­ar 2011. I ju­ni 2013 valg­te po­li­ti­et at stand­se ef­ter­forsk­nin­gen igen.

Den tid­li­ge­re FBI- agent Mark Sa­fa­rik ( tv) skal sam­men med den tid­li­ge­re ef­ter­for­sker for rej­se­hol­det Jan Jar­l­bæk ( th) for­sø­ge at fin­de nye spor i en ræk­ke uopkla­re­de mord­s­a­ger i Dan­mark i en ny pro­gram­se­rie på Ka­nal 5. Fo­to: David Leth Wil­li­ams

Bil­le­det er fra po­li­tiets re­kon­struk­tion af sa­gen. Fo­to: Youtu­be

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.