Hen­des ele­fan­ter går ver­den rundt

Mar­gret­he Ves­ta­gers kamp mod Goog­le har gjort bå­de hen­de og hen­des hjem­me- strik­ke­de ele­fan­ter ver­den­skendt

BT - - NAF ER - An­dreas Kar­ker kar­ker@ bt. dk)

BE­RØM­MEL­SE

Hun lag­de ud med en lil­le sag om et kon­vo­lut- kar­tel, der aft al­te pri­ser på ku­ver­ter­ne ind­byr­des. Og man­ge tænk­te må­ske, at po­sten som kon­kur­ren­ce­kom­mis­sær ik­ke var helt op­pe i den tun­ge af­de­ling.

Men nu træ­der Mar­gret­he Ves­ta­ger for al­vor i ka­rak­ter. Hun tru­er sel­ve­ste it- gi­gan­ten Goog­le med en bø­de på 42 mia. kr., og det bli­ver der lagt mær­ke til i he­le ver­den.

Et af ver­dens før­en­de dag­bla­de, The New York Ti­mes, har net­op bragt et stort po­rtræt af ’ po­lit­ke­ren, der kom­mer med be­skyld­nin­ger mod Goog­le’.

Ele­fan­ter og selvsik­ker stil

’ Hun har til­ført kon­kur­ren­ce­om­rå­det en selvsik­ker stil - og så er hun kendt for at strik­ke ele­fan­ter,’ hed­der det i po­rtræt­tet.

Goog­le be­skyl­des for si­den 2008 sy­ste­ma­tisk at ha­ve frem­met si­ne eg­ne tje­ne­ster og pro­duk­ter i sø­ge­re­sul­ta­ter­ne, så in­ter­net­tra­fi kken kun­stigt blev ledt væk fra kon­kur­re­ren­de pris­sa­men­lig­ning­s­tje­ne­ster og der­med øde­lag­de kon­kur­ren­cen, så kun­der­ne ik­ke nød­ven­dig­vis fandt de bed­ste pri­ser.

Om­kring 90 pro­cent af al­le in­ter­netsøg­nin­ger i Eu­ro­pa sker gen­nem sø­ge­tje­ne­sten Goog­le.

Ag­gres­siv stil

Mar­gret­he Ves­ta­gers for­gæn­ger Jo­aquín Al­mu­nia har tre gan­ge måt­tet op­gi­ve at lan­de en aft ale med Goog­le i sa­gen, der har væ­ret un­der­vejs i fem år. Ves­ta­ger an­læg­ger en me­re ag­gres­siv stil, skri­ver New York Ti­mes, og ser ik­ke ud til at væ­re in­ter­es­se­ret i end­nu en for­hand­ling med it- gi­gan­ten.

Om Goog­le fryg­ter en 47årig kvin­de, der strik­ker ele­fan­ter un­der top­mø­der, er uvist. Men de skal nok ik­ke la­de sig nar­re af strik­ke­ri­et. Som dan­sker­ne ved, er Mar­gret­he Ves­ta­ger ik­ke så­dan at spø­ge med. New York Ti­mes skri­ver: » Fr. Ves­ta­ger er kendt for at strik­ke, især ele­fan­ter, ved ofi ci­el­le mø­der. Da hun fi k job­bet i Bruxelles sid­ste år, foræ­re­de hun sin eft er­føl­ger som øko­no­mi­mi­ni­ster en hånd­strik­ket ele­fant og den­ne med­del­el­se:

’ Jeg har strik­ket en ven til dig. Det er en ele­fant. Ele­fan­ter er so­ci­a­le, ind­sigts­ful­de dyr. De le­ver i ma­tri­ar­ka­le fl ok­ke. De bæ­rer ik­ke nag, men de har en god hukom­mel­se.’

På søn­dag er hun i Washington og skal ta­le i den dan­ske sø­mand­skir­ke. Her vil hun ud­by­de en af si­ne ele­fan­ter på auk­tion, og pen­ge­ne går til kir­ken. Bud­de­ne be­gyn­der på 200 dol­lar - ca. 1.000 kr.

Mor­ten Øster­gaard modt­og en af Mar­gret­he Ves­ta­gers ele­fan­ter, da han over­tog Øko­no­mi­mi­ni­ste­ri­et ef­ter hen­de.

Fo­to: Keld Navn­toft

Det er den­ne hånd­strik­ke­de ele­fant, der kom­mer på auk­tion i Washington på søn­dag. Over­skud­det går til Sø­mand­skir­ken.

Pri­vat­fo­to

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.