TOT­TE OG LOT­TES MOR ER DØD

BT - - NAF ER -

Kenan Se­e­berg

Den sven­ske for­fat­ter Gu­nil­la Wol­de er død eft er knap et års syg­dom, skri­ver Expres­sen. Gu­nil­la Wol­de er kendt for en lang ræk­ke bør­ne­bø­ger, der har væ­ret el­sket og læst af børn og de­res for­æl­dre i he­le Nor­den si­den 70er­ne.

Wol­des bø­ger er ud­kom­met i ik­ke min­dre end 14 lan­de, blandt an­det Dan­mark, hvor man­ge af for­fat­te­rens bø­ger er solgt i sto­re op­lag. Li­ge­som de og­så er i hjem­lan­det Sve­ri­ge.

Det er sær­ligt de to se­ri­er om ’ Lot­te’ og ’ Tot­te’, der nær­mest er fast in­ven­tar i man­ge dan­ske hjem, og som med ti­den har få­et sta­tus af klas­si­ke­re for småbørn.

Bø­ger­ne om ’ Tot­te’ er skre­vet med ud­gangs­punkt i den af­dø­de for­fat­ters egen søn, Per, for­di for­fat­te­ren til­ba­ge i 1968 hav­de svært ved at fi nde for­tæl­lin­ger, der tog børns hver­dag al­vor­ligt. Og som sam­ti­dig hav­de et glimt i øjet.

» Min mor syn­tes, at der mang­le­de bør­ne­bø­ger, der for­tal­te om børns helt al­min­de­li­ge hver­dag, der­for valg­te hun selv at skri­ve dem, « si­ger søn­nen Per Wol­de, der i dag er 49 år, til Expres­sen.

Iføl­ge Expres­sen dø­de Gu­nil­la Wol­de i sit hjem i Kalmar, Sve­ri­ge, i for­gårs.

Hun blev 75 år.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.