TVANGS­FJER­NES

Magnus, Ida og To­bi­as skal bli­ve hos hver sin ple­je­fa­mi­lie i de kom­men­de to år

BT - - NF ER - Lyk­ke Wi­borg Christensen wib@ bt. dk

KAMP OM BØRN

Bør­ne- og Un­ge­ud­val­get i Ka­lund­borg Kom­mu­ne be­slut­te­de i går, at de tvangs­fjer­ne­de tril­lin­ger Magnus, Ida og To­bi­as skal bli­ve hos hver sin ple­je­fa­mi­lie i de kom­men­de to år.

I den pe­ri­o­de vil kom­mu­nen ik­ke ta­ge stil­ling til en hjem­gi­vel­se af et el­ler fle­re af bør­ne­ne. Be­grun­del­sen er, at bør­ne­ne, der i dag er to år og syv må­ne­der, har til­knyt­nings­for­styr­rel­ser, og der­for skal de ha­ve ro hos de­res ple­je­fa­mi­li­er.

Heidi Ras­mus­sen si­ger til BT, at re­sul­ta­tet var for­ven­tet:

» Jeg er ked af, at man i to år slet ik­ke vil ar­bej­de for en hjem­gi­vel­se. Men jeg hav­de psy­kisk for­be­redt mig på det vær­ste, så jeg ta­ger det ret ro­ligt. Hvad kan jeg el­lers gø­re? Jeg er kørt helt ud på et si­despor i for­hold til mi­ne børn, og jeg har in­gen ind­fly­del­se på no­gen be­slut­nin­ger om bør­ne­ne, « si­ger Heidi Ras­mus­sen, som dog an­ker af­gø­rel­sen.

» Jeg an­ker, for­di jeg me­ner, at man godt kan ar­bej­de på en hjem­gi­vel­se af Ida. Og jeg me­ner og­så, man bør ta­ge stil­ling til sa­gen om et år igen og ik­ke først om to år, « si­ger Heidi Ras­mus­sen.

Un­der­sti­mu­le­re­de

Tril­lin­ger­ne blev tvangs­fjer­net, for­di de ik­ke ud­vik­le­de sig al­der­s­sva­ren­de. De var un­der­sti­mu­le­re­de og in­de i en al­vor­lig fejl­ud­vik­ling.

Ka­lund­borg Kom­mu­ne fik la­vet en for­æl­dre­kom­pe­ten­ce­un­der­sø­gel­se af Heidi. Her slog en psy­ko­log fast, at Heidi hav­de ’ van­ske­ligt ved at se, san­se og mær­ke børns fø­lel­ses­mæs­si­ge be­hov og re­a­ge­re kva­li­fi­ce­ret på de­res sig­na­ler.’

Psy­ko­logun­der­sø­gel­sen blev et væ­sent­ligt grund­lag for tvangs­fjer­nel­sen. Des­u­den var bør­ne­ne ble­vet så be­hand­lings­kræ­ven­de, at de hav­de brug for hver sin om­sorgs­per­son.

Bit­ter

For­æl­dre­un­der­sø­gel­sen af Heidi blev se­ne­re underkendt af by­ret­ten i Hol­bæk, som slog fast, at psy­ko­logun­der­sø­gel­sen ik­ke kun­ne bru­ges, for­di den ’ in­de­hol­der gan­ske mas­si­ve kon­klu­sio­ner, som ik­ke ses fuldt ud do­ku­men­te­ret’, som ret­ten skrev i sin be­grun­del­se for dom­men.

» Men nu vil de slet ik­ke ta­ge stil­ling, til om jeg er eg­net som for­æl­der el­ler ej. Spørgs­må­let er ik­ke re­le­vant læn­ge­re, for de over­ve­jer ik­ke at gi­ve mig mi­ne børn til­ba­ge, « si­ger Heidi Ras­mus­sen.

Bit­ter­he­den over kom­mu­nens må­de at hånd­te­re sa­gen på er til at ta­ge og fø­le på:

» Jeg er sta­dig bit­ter. Hvis jeg hav­de få­et hjælp til at pas­se bør­ne­ne fra be­gyn­del­sen, hvor jeg bad om hjælp, og der hav­de væ­ret et sam­ar­bej­de med kom­mu­nen, så var det al­drig kom­met så vidt. Jeg på­tog mig en for stor op­ga­ve, da jeg valg­te at få tril­lin­ger­ne. Men jeg hav­de ik­ke reg­net med, at det vil­le få så sto­re kon­se­kven­ser. Jeg hav­de reg­net med, at jeg vil­le få hjælp og støt­te, « si­ger Heidi og hen­vi­ser til de gan­ge, hun har an­søgt kom­mu­nen om hjælp og få­et af­slag, for­di hun kla­re­de op­ga­ven som mor godt.

In­tet sam­ar­bej­de

Fag­cen­ter­chef i Ka­lund­borg Kom­mu­nes Børn og Fa­mi­lie­for­valt­ning Ane Stal­k­ne­cht har tid­li­ge­re sagt til BT, at kom­mu­nen har for­søgt at hjæl­pe Heidi, men at Heidi ik­ke har haft for­stå­el­se for, hvor sto­re pro­ble­mer hen­des børn hav­de.

» Når for­æl­dre får børn, som ik­ke fun­ge­rer som al­min­de­li­ge børn, er det en stor for­æl­dre­op­ga­ve. Og der­for er det sær­ligt ulyk­ke­ligt, når for­æl­dre og kom­mu­ne ik­ke kan bli­ve eni­ge om, hvad be­ho­vet er, for­di for­æl­dre­ne ik­ke de­ler be­kym­rin­gen for bør­ne­ne, « sag­de Ane Stal­lk­ne­cht.

Heidi Ras­mus­sen får ik­ke si­ne børn hjem fo­re­lø­bigt. Bør­ne­og Un­ge­ud­val­get i Ka­lund­borg Kom­mu­ne har be­slut­tet, at de tvangs­fjer­ne­de tril­lin­ger Magnus, Ida og To­bi­as skal bli­ve hos hver sin ple­je­fa­mi­lie i to år. Fo­to: Claus Bech

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.