I TO ÅR ME­RE

BT - - NYHEDER -

Heidi Ras­mus­sen blev som sing­le gravid ef­ter fer­ti­li­tets­be­hand­ling. Hun fik sat to æg op, men det ene del­te sig til to, og så ven­te­de hun plud­se­lig tril­lin­ger. Bør­ne­ne blev født 30. au­gust 2012. Bå­de før og ef­ter føds­len bad hun Ka­lund­borg Kom­mu­ne om hjælp til at pas­se tril­lin­ger­ne, men fik af­slag, for­di man men­te, hun godt kun­ne kla­re det selv. Her­ef­ter flyt­te­de hun i en pe­ri­o­de sam­men med en kæ­re­ste i en an­den kom­mu­ne for at få hjælp. I marts 2013 flyt­te­de hun til­ba­ge til Ka­lund­borg Kom­mu­ne. Her­ef­ter fulg­te en pe­ri­o­de, hvor kom­mu­nen iværk­sat­te for­skel­li­ge til­tag, men Heidi fik ik­ke den prak­ti­ske hjælp, hun hav­de brug for. Bør­ne­ne ud­vik­le­de sig ik­ke al­der­s­sva­ren­de. De var un­der­sti­mu­le­re­de og in­de i en al­vor­lig fejl­ud­vik­ling. I ok­to­ber 2013 fo­re­tog kom­mu­nen en akut tvangs­fjer­nel­se. Den be­slut­ning blev underkendt en må­ned se­ne­re, og Heidi blev gen­for­e­net med si­ne børn på Bags­værd Ob­ser­va­tions­hjem i be­gyn­del­se af de­cem­ber 2013. En psy­ko­log fo­re­ta­ger en for­æl­der­kom­pe­ten­ce­un­der­sø­gel­se, der sam­men med bør­ne­nes om­fat­ten­de be­hand­lings­be­hov dan­ner grund­lag for en tvangs­fjer­nel­se i april 2014. I ok­to­ber 2014 un­der­ken­der by­ret­ten i Hol­bæk tro­vær­dig­he­den af psy­ko­lo­gens ar­bej­de. I de­cem­ber 2014 ud­ta­ler Psy­ko­log­næv­net al­vor­lig kri­tik af sam­me psy­ko­log. I går be­slut­te­de Bør­ne- og Un­ge­ud­val­get i Ka­lund­borg Kom­mu­ne, at bør­ne­ne i de kom­men­de to år fort­sat skal væ­re tvangs­fjer­net.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.