Kul­tur Kri­mi­kon­gen my ’’

BT - - KF R - Ar­kiv­fo­to: Bax Lind­hardt Jo Nes­bø til Dags­a­vi­sen Jan Erik­sen jae@ bt. dk

PO­RTRÆT

Jeg sad ale­ne, da jeg skrev bo­gen. Sto­re de­le er skre­vet på et fly over Stil­le­ha­vet, på vej fra den ame­ri­kan­ske ve­st­kyst til Tokyo. Jeg fandt en to­ne, som jeg føl­te var ene­stå­en­de, og det var helt an­der­le­des end Har­ry Ho­les uni­vers. Jeg vid­ste på el­ler an­den må­de, hvor­dan han tal­te og tænk­te

’ Jeg er den stør­ste nu­le­ven­de kri­mi­for­fat­ter. Og Jo Nes­bø bi­der mig i hæ­le­ne som en vild pit­bull, klar til at over­ta­ge min kap­pe, når jeg på dra­ma­tisk vis dør før ham.’

Når ord som dis­se kom­mer fra den hård­kog­te ame­ri­kan­ske for­fat­ter Ja­mes El­l­roy, er der grund til at lyt­te. Sand­heds­vær­di­en er en smags­sag. Men den ro­manak­tu­el­le nor­ske kri­mi- kon­ge er in­dis­kuta­belt stor. I næ­ste uge udkommer hans ’ Blod i sne­en’.

Jo Nes­bøs bø­ger har solgt me­re end 25 mio. ek­sem­pla­rer ver­den over. Sæl­ger ger­ne 60 - 70.000 i Dan­mark.

I skat­te­å­ret 2013 hav­de han, iføl­ge heg­nar. no en for­mue på 136 mio. dan­ske kr. ( må­lt i ak­tu­el kurs). Til sam­men­lig­ning var Jus­si Ad­ler- Ol­sens for­mue ved ud­gan­gen af 2013 53 mio. kr. Nes­bø var den 27. stør­ste skat­tey­der i Nor­ge. Hvor han i øv­rigt be­ta­ler sin skat med glæ­de. Ret­tig­he­der­ne til den nye bog ’ Blod i sne­en’ er al­le­re­de solgt til det ame­ri­kan­ske film­sel­skab War­ner i sam­ar­bej­de med sel­ve­ste Leo­nar­do di Caprio.

’ Blod i sne­en’, som in­tro­du­ce­rer en ny helt, den ro­man­tisk an­lag­te le­je­mor­der Olav J o h a n s e n , er fo­re­lø­big tænkt at ud­kom­me i to bind. Det an­det, ’ Me­re blod’, udkommer til ef­ter­å­ret.

Har­ry Ho­le

Hvad gør den el­lers spink­le nord­mand så stor? Det åben­ly­se, simp­le svar hed­der Har­ry Ho­le, ho­ved­per­so­nen i Nes­bøs nu af­slut­te­de ti­binds- se­rie. Har­ry er skå­ret over den klas­si­ske ska­be­lon for en kri­mi­helt.

På forun­der­lig vis stærk og

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.