’’

BT - - KULTUR - Puk Dams­gård

Jeg er jo ba­re en jour­na­list, der ik­ke kun­ne la­de væ­re med at skri­ve om et em­ne, der rør­te mig

» . .. man bli­ver og­så, og nok så vig­tigt, klo­ge­re på men­ne­sker, der op­le­ver kri­gen, li­der un­der den. Man får en kær­lig­heds­hi­sto­rie mel­lem to men­ne­sker, og her er du helt tæt på. Kvin­den i for­hol­det er din ve­nin­de, du ken­der hen­de, hun er en pri­vil­e­ge­ret ung kvin­de, der bli­ver fo­rel­sket i en op­rø­rer, og hen­des liv for­an­dres fuld­stæn­dig, « sag­de Kas­se­be­er ved prisover­ræk­kel­sen.

De an­dre no­mi­ne­re­de var Hel­le Hel­le, Dy Plam­beck, Jens Andersen, Theis Ør­n­toft , Jesper Ste­in, Iben Mon­d­rup, Bent Vinn Nielsen, Sa­rah En­gell og Lo­ne Hørs­lev.

Før Dams­gård har bl. a. Sis­sel Jo- Ga­zan og Tom BukSwi­en­ty mod­ta­get pri­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.