Gø­g­le­ren

Leif Syl­ve­ster er ble­vet fol­ke­e­je bå­de som ma­ler og som sku­e­spil­ler

BT - - NAVNE - Tor­ben Weirup tow@ ber­ling­s­ke. dk

75 ÅR I MOR­GEN

Tred­je gang var lyk­kens gang. I 1969 pas­se­re­de Leif Syl­ve­ster cen­su­ren på Kunst­ner­nes Eft er­år­s­ud­stil­ling. KE var den­gang en af de vig­tig­ste po­r­te til kunst­li­vet, så det var en me­get stor ting for den selvlær­te ma­ler, der egent­lig skul­le ha­ve væ­ret tøm­rer.

Man­ge ma­le­re har be­ret­tet om, hvor­dan man går og ven­ter, eft er at man har sendt ind, hvor stor skuff el­sen el­ler glæ­den er ved at bli­ve hen­holds­vis af­vist el­ler op­ta­get. Og be­fi nder man sig i sid­ste – ik­ke sær­ligt sto­re – ka­te­go­ri, ven­ter så fer­ni­se­rin­gen el­ler åb­nin­gen af KE. Det blev en be­gi­ven­hed, der for Leif Syl­ve­ster før­te til no­get me­get, me­get stør­re.

I et in­ter­view har Leif Syl­ve­ster Pe­ter­sen for­talt til Ber­ling­s­ke, hvor­dan ’ han glæ­de­de sig helt enormt til en­de­lig at mø­de li­ge­sin­de­de. Så han tog en højhal­set swe­a­ter på, hæld­te lidt ma­ling på sko­e­ne og tog så el­lers fuld af for­vent­ning ind til fer­ni­se­rin­gen. Det end­te i en kæm­pe skuff el­se. Al­le de an­dre var su­re over, at de­res bil­le­der hang for­kert, el­ler at de ik­ke hav­de få­et an­ta­get al­le dem, de hav­de sendt ind. Leif Syl­ve­ster for­stod ik­ke no­get af det, for det var ik­ke der­for, han var kom­met.’

Men der var og­så en an­den mand til ste­de, og han gad i hvert fald ik­ke hø­re på alt det vrøvl, så han rej­ste sig op og for­tal­te for­sam­lin­gen, hvad han men­te om den. Man­den var Erik Clau­sen – og man kan næ­sten se for sig, hvor­dan han har stå­et og skældt ud. Da­gen eft er cyk­le­de Leif Syl­ve­ster hen til Erik Clau­sen på Ama­ger Strand­vej og sag­de til ham, at det var godt sagt. Det blev ind­led­nin­gen til et me­get langt, nært og frugt­bart sam­ar­bej­de.

Ga­de­cir­kus

Erik Clau­sen ma­le­de og­så, og han føl­te sig og­så uden for den dan­ske kunsts­ce­ne. Men hvis der ik­ke er plads på dén, kun­ne man vel etab­le­re sin egen sce­ne. Det var så­dan, de be­gynd­te. De stil­le­de de­res bil­le­der op for­skel­li­ge ste­der og gø­g­le­de selv­føl­ge­lig lidt for at få dem solgt.

Lidt gø­gl blev til me­get gø­gl. Me­get blev til Clau­sens & Pe­ter­sens Ga­de­cir­kus, der fra mid­ten af 1970er­ne blev en del af Rø­de Mor, der var en me­get stor suc­ces på ven­stre­fl øj­en. Det var den­gang, da sto­re støt­te­kon­cer­ter for el­ler imod et el­ler an­det var en vi­tal del af ven­stre­fl øjens in­dre liv og må­ske og­så hav­de en an­den be­vå­gen­hed, for­di det var nyt og an­der­le­des. Og Erik Clau­sen og Leif Syl­ve­ster pas­se­de med de­res grov­kor­ne­de ga­de­d­ren­ge­hu­mor på en må­de fi nt ind i fl øjens sel­vi­s­ce­ne­sæt­tel­se. Det blev til mas­ser af suc­ces, mas­ser af kon­cer­ter, spot­light og pla­deud­gi­vel­ser. Og til fi lm.

I 1981 kom ’ Cir­kus Ca­sablan­ca’, der net­op hand­le­de om et par gø­g­le­re ( og plat­tensla­ge­re, hvis sandheden skal helt frem), der hut­ler sig lidt igen­nem. Fil­men blev en suc­ces hos bå­de an­mel­de­re og pu­bli­kum. Si­den har Leif Syl­ve­ster haft over­ve­jen­de min­dre rol­ler i an­dre dan­ske fi lm som for ek­sem­pel ’ Midt om nat­ten’, ’ De fri­gjor­te’ og ’ Pus­her 2’, li­ge­som han var med i tv- se­ri­en ’ Taxa’. For nu blot at næv­ne nog­le af den fl it­ti­ge mands man­ge ak­ti­vi­te­ter.

Det var og­så på den tid, at Leif Syl­ve­ster dan­ne­de grup­pen, der blandt an­det spil­le­de un­der nav­net Syl­ve­ster og sva­ler­ne og blev fol­ke­e­je tak­ket væ­re mund­ret­te hit som ’ Mor­mors ko­lo­ni­ha­ve­hus’ og ’ End­nu en nat’.

Men ma­le­ri­et lå der al­li­ge­vel og ven­te­de. Til ti­der måt­te det ven­te me­get læn­ge, og først i det se­ne­re par tiår er det kom­met frem i ly­set. En­dog me­get mar­kant.

Som gan­ske ung kun­ne Leif Syl­ve­ster ik­ke rig­tigt fi nde no­gen, der hav­de lyst til at ud­stil­le hans bil­le­der. Nu står gal­le­ri­er­ne i kø for at sæl­ge dem til de be­trag­te­li­ge pri­ser, de er kom­met op i.

Mul­ti­kunst­ner Leif Syl­ve­ster Pe­ter­sen, der i mor­gen fyl­der 75 år, er re­præ­sen­te­ret af lan­dets stør­ste gal­le­ri, Mo­der­ne i Sil­ke­borg. Han har for god or­dens skyld og­så selv et gal­le­ri. Det lig­ger i Bor­ger­ga­de i Kø­ben­havn. Ar­kiv­fo­to: Claus Bjørn Lar­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.