Par på prø­vel­se

BT - - TV - KOMEDIE

Det un­ge par Ben og Sa­die er ny­fo­rel­ske­de og for­lo­ve­de og øn­sker kun at bli­ve gift så snart som mu­ligt. Men Sa­die kom­mer fra en me­get kon­ser­va­tiv fa­mi­lie, og hen­des mor og f ar for­lan­ger, at de skal gen­nem­gå et in­ten­sivt tre må­ne­ders æg­te­skabs­for­be­re­del­ses­kur­sus hos fa­mi­lie­præ­sten Frank, in­den de kan bli­ve gift . Nu må Sa­die og Ben ud­stå en ræk­ke prø­vel­ser og sam­ti­dig ac­cep­te­re Franks kon­stan­te over­våg­ning! Det bli­ver tre må­ne­der i skær­sil­den for det un­ge par. Pa­sto­ren vil nem­lig væ­re helt sik­ker på, at de æg­te­ska­ber, han står for, kom­mer til at hol­de. Og en af de vig­ti gste fak­to­rer til det er strengt cøli­bat - helt frem til bryl­lup­pet. Det er no­get, det un­ge par har det rig­tig svært med! For at sik­re sig at de hol­der sig fra de fy­si­ske ly­ster, over­vå­ger han kon­stant par­ret og in­stal­le­rer blandt an­det mi­kro­fo­ner til afl yt­ning i de­res lej­lig­hed. Sam­ti­dig ud­sæt­ter han dem for al­skens græn­se­over­skri­den­de tests - hvil­ket især går Ben på ner­ver­ne. Som ti­den går, og pa­stor

Med­vir­ken­de:

In­struk­tion:

Jo­hn Kra­sin­ski som Ben og Man­dy Mo­o­re som Sa­die i den ro­man­ti­ske ame­ri­kan­ske komedie ” Li­cen­se to Wed” fra 2007. Fo­to: TV 2

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.