DAFFY AND FÅR SIN FILM- DE­BUT

BT - - TV/ RADIO - Ud: den reg­ne du Kan I dag for 78 år si­den 1937:

LØVEN 22.07 - 22.08 Du har det med kun at se det, som du vil se, og vir­ke­lig­hé­den vil vi­se sig at væ­re en helt an­den, end det du går rundt og tror, så pas li­ge på. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:** Øko­no­mi:*** JOMFRUEN 23.08 - 22.09 Der lig­ger rast­lø­se, uro­li­ge, im­pulsi­ve og elek­tri­ske ener­gi­er i luft en i dag. Du kan nemt kom­me til at fi nde på at gø­re no­get, som over­ra­sker. Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:** VÆG­TEN 23.09 - 22.10 Du kan se frem til en ri­me­lig ro­lig dag, hvor der ik­ke sker det helt sto­re, men hvor der til gen­gæld vil væ­re plads og tid til at slap­pe af. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:*** SKORPIONEN 23.10 - 21.11 Kom­mu­ni­ka­tions­pla­ne­ten Mer­kur på­vir­ker dit tegn og læg­ger på den må­de op til alt derom­kring f. eks. mø­der, aft aler, mail mv. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:** Øko­no­mi:*** SKYTTEN 22.11 - 20.12 Må­nen på­vir­ker dit tegn i dag og læg­ger der­med op til en dag, hvor du me­re end van­ligt er i kon­takt med di­ne in­der­ste fø­lel­ser og dag­li­ge be­hov. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:** Øko­no­mi:**** STENBUKKEN 21.12 - 19.01 Du er i su­per god form, især hvad an­går ver­ba­le sam­ta­ler. Du ved li­ge, hvad du skal si­ge og til hvem, og det vil gav­ne det, du skal i dag. Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:**** VANDMANDEN 20.01 - 18.02 Drøm­me og fo­re­stil­lin­ger kan brin­ge dig ind i en ver­den, hvor du kan hen­te stor in­spira­tion. Nu gæl­der det om at få drøm­me til at bli­ve vir­ke­li­ge. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:** Øko­no­mi:** FISKENE 19.02 - 19.03 Du skal en­de­lig ik­ke hol­de dig til­ba­ge, hvis du har lyst til at gø­re no­get vildt og vo­vet. Der er elek­tri­ske vi­bra­tio­ner i luft en. Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:***

127). ( Svær 26). ( Mid­del 29). ( Nem

Teg­ne­films­fi­gu­ren Daffy And op­træ­der for før­ste gang på film. Si­den er Daffy ble­vet ver­den­skendt for bl. a. sin læs­pen­de og spyt­ten­de ud­ta­le. Hen­rik Ko­e­fo­ed læg­ger stem­me til den dan­ske ud­ga­ve. Daffy And ( tv) er en po­pu­lær skik­kel­se i Loo­ney Tu­nes sam­men med bl. a. si­de­man­den Snur­re Snup.

Fo­to: Reu­ters

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.