Thomas Bla­ch­man bry­der en­som­he­den ’’

BT - - TV- GUIDE - Hen­ning Hø­eg ho­eg@ bt. dk Thomas Bla­ch­man

Dan­mark skal se at kom­me ud af start­hul­ler­ne, hvis vi vil væ­re en for­nø­je­lig na­tion med gi­ven­de men­ne­sker

NY SE­RIE

Det er en helt ny si­de af den el­lers jern­hår­de ’ X Fa­ctor’dom­mer Thomas Bla­ch­man, som se­er­ne mø­der i den en­som­heds­bry­den­de se­rie ’ Luk mig ind - det er Bla­ch­man’.

Her har den dyg­ti­ge trom­mesla­ger, mu­sikpro­du­cer og re­a­li­ty­dom­mer sat sig for at bry­de den dan­ske en­som­hed. Og i før­ste af­snit af se­ri­en, der sen­des man­dag aft en, stem­mer Thomas Bla­ch­man dørklok­ker på en vil­la­vej på Stevns.

Bla­ch­mans egen idé

Her fun­ge­rer åben­bart fi nt en­de.

Men i den an­den en­de af vil­la­vej­en her­sker den alt for van­te dan­ske en­som­hed og iso­la­tion. Og Bla­ch­man vil præ­sen­te­re sin idé for be­bo­er­ne om, at man ved hjælp af

fæl­les­ska­bet i ve­jens ene me­get få mid­ler kan få gang i det go­de na­bo­skab – for ek­sem­pel ved at ses til ar­ran­ge­men­ter, spi­se sam­men el­ler at hjæl­pe hin­an­den med prak­ti­ske ting, så in­gen sid­der iso­le­ret til­ba­ge i en­som­hed.

» Dan­mark skal se at kom­me ud af start­hul­ler­ne, hvis vi vil væ­re en for­nø­je­lig na­tion med gi­ven­de men­ne­sker, der ik­ke li­der af mis­for­stå­et hen­syn- sy­ge, ge­nert­hed og sta­dig sti­gen­de skyhed, « si­ger Tho- mas Bla­ch­man, der selv har få­et idéen til pro­gram­met.

I næ­ste pro­gram, der sen­des den 27. april kl. 20.45, be­sø­ger Thomas Bla­ch­man en op­gang i Hø­je Gladsaxe for at un­der­sø­ge, hvor­dan det står til med fæl­les­ska­bet dér. Fle­re end 210.000 dan­ske­re fø­ler sig en­som­me – bå­de gam­le, un­ge, mænd og kvin­der. DR1 MAN­DAG 20.45 ’ LUK MIG IND – DET ER BLA­CH­MAN’

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.