LØR­DA­GENS FILM

BT - - TV -

Ame­ri­kansk dra­ma fra 1989. ( Dri­ving Miss Dai­sy) I 1948 er den vel­ha­ven­de, jø­di­ske syd­stat­sen­ke Dai­sy Wert­ham ble­vet 72 år, og ef­ter en bil­u­lyk­ke bli­ver hun over­talt til at hy­re en chauf­før. Det bli­ver den sor­te Ho­ke Col­burn, en vær­dig her­re, der har run­det de 60. Det be­gyn­der med ud­talt skep­sis fra beg­ge si­der, men som åre­ne går, og for­hol­det mel­lem ra­cer­ne æn­drer sig, ud­vik­les og­så Dai­sys og Ho­kes gen­si­di­ge for­stå­el­se. Med­vir­ken­de: Dai­sy Wert­han: Jes­si­ca Tan­dy, Ho­ke Col­burn: Mor­gan Fre­e­man og Boo­lie Wert­han: Dan Aykroyd. In­struk­tion: Bru­ce Be­res­ford DR1 kl. 15.55 Ame­ri­kansk gyser fra 2000. ( What Lies Be­ne­ath) Nor­man Spen­cer er en uni­ver­si­tets­pro­fes­sor der ef­ter­hån­den bli­ver me­re og me­re be­kym­ret for sin ko­ne Clai­re, der ef­ter en vold­som bil­u­lyk­ke året før, har truk­ket sig til­ba­ge fra sit tid­li­ge­re hverv som kon­cert- cel­list. Hun har net­op sendt sin dat­ter Cait­lin på col­le­ge, og bedst som hun tro­e­de sin­det kun­ne fal­de til ro, be­gyn­der hun at hø­re stem­mer: Hun ser bl. a. et kvin­de­an­sigt spej­le sig i sø­en nær par­rets hus. Clai­re er ban­ge for at na­bo­par­ret har no­get at gø­re med de mysti­ske hæn­del­ser, spe­ci­elt da na­bo­ko­nen plud­se­lig for­svin­der. På Nor­mans op­for­dring op­sø­ger Clai­re en te­ra­pe­ut, og hun be­tror ham si­ne ban­ge anel­ser om, at hu­set bli­ver hjem­søgt af spø­gel­ser. Med­vir­ken­de: Clai­re Spen­cer: Mi­chel­le Pfeif­fer, Dr. Nor­man Spen­cer: Har­ri­son Ford og Jo­dy: Di­a­na Scarwid. In­struk­tion: Ro­bert Ze­meck­is TV 2 kl. 22.55 Ame­ri­kansk- au­stralsk actionko­me­die fra 1988. ( Cro­co­di­le Dun­dee II) Mick Dun­dee er ved at væn­ne sig til li­vet i New York med sin smuk­ke kæ­re­ste Sue Charlton, da de ved et uheld ra­ger uklar med en skån­sels­løs narkobagmand. De er i be­sid­del­se af en film­rul­le, som narko­for­bry­der­ne vil ha­ve fin­gre­ne i for en­hver pris. Mick og Sue flyg­ter ud i den au­stral­ske bush, hvor Cro­co­di­le Dun­dee er helt på hjem­me­ba­ne i mod­sæt­ning til stor­by­for­bry­der­ne, som er fulgt ef­ter dem fra New York. Cro­co­di­le Dun­dee sør­ger imid­ler­tid for, at de får et hur­tigt, mor­somt og død­sens­far­ligt kur­sus i over­le­vel­se i det au­stral­ske vild­nis. Med­vir­ken­de: Sue: Linda Kozlowski, Mick Dun­dee: Paul Ho­gan og Ri­co: He­ch­ter Ubar­ry. In­struk­tion: Jo­hn Cor­nell TV3 kl. 20.00 Tysk dra­ma fra 2013. ( Das Traums­chiff – Ma­lay­sia) Desti­na­tio­nen for kryd­stogtski­bet er Ma­lay­sia, men en af pas­sa­ge­rer­ne, Martin Pol­la­ck, rej­ser ik­ke af lyst. Han er ho­ved­vid­ne i en rets­sag mod ma­fi­a­en og skal til Ku­a­la Lum­pur for at star­te et nyt liv un­der et nyt havn. Pol­la­ck har sel­skab af den smuk­ke Le­na Rüt­hers, fra den ty­ske an­kla­ge­myn­dig­hed, som skal sør­ge for, at Pol­la­ck når sik­kert frem. Un­der den sid­ste mid­dag sam­men æn­dres det pro­fes­sio­nel­le for­hold imel­lem dem, og det kan vi­se sig at bli­ve et al­vor­ligt pro­blem – ik­ke mindst for Pol­la­ck. Med­vir­ken­de: Kap­ta­jn Paul­sen: Sieg­fri­ed Rauch, Be­a­tri­ce: Hei­de Kel­ler og Dr. San­der: Ni­ck Wil­der. In­struk­tion: Ste­fan Bart­mann TV 2 Char­lie kl. 19.20 Ame­ri­kansk ro­man­tisk komedie fra 1982. ( Toot­sie) Mi­cha­el Dor­sey er sku­e­spil­ler i New York. For­gæ­ves prø­ver han at få sig et job, men først, da han ud­gi­ver sig for at væ­re kvin­de, kom­mer der gang i kar­ri­e­ren – for slet ik­ke at ta­le om kær­lig­he­den. Uhel­dig­vis kan pi­gen, han fo­rel­sker sig i, ik­ke se ham som an­det end en nær og kær ve­nin­de... Med­vir­ken­de: Dor­o­t­hy Mi­cha­els: Dustin Hof­f­man, Julie Ni­chols: Jes­si­ca Lan­ge og Les Ni­chols: Char­les Dur­ning. In­struk­tion: Syd­ney Pol­la­ck DR2 kl. 17.15

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.