SØN­DA­GENS FILM

BT - - TV -

Ame­ri­kansk ko­me­di­ed­ra­ma fra 1988. ( Bea­ches) Da de to un­ge pi­ger CC og Hil­lary mø­der hin­an­den un­der en fe­rie, bli­ver det be­gyn­del­sen på et tur­bu­lent, men livslangt ven­skab. Pi­ger­ne skri­ver sam­men i man­ge år, ind­til Hil­lary, der nu er en suc­ces­rig ad­vo­kat, flyt­ter til New York for at bo hos CC, der kæm­per for at bry­de igen­nem som san­ger. Med­vir­ken­de: C. C.: Bet­te Mid­ler, Hil­lary: Bar­ba­ra Hers­hey og Mi­cha­el: Ja­mes Re­ad. In­struk­tion: Gary Mars­hall. DR1 kl. 16.30 Dansk komedie fra 1964. ( Don Ol­sen kom­mer til by­en) Da den om­far­ten­de livs­ny­der Don Ol­sen an­kom­mer til Mid­del­kø­bing og bli­ver ven med ma­nu­fak­tur­hand­ler Thor­sen i, be­gyn­der der at ske ting og sa­ger i den lil­le by – til den re­gel­ret­te bank­di­rek­tørs sto­re for­try­del­se. Mø­det med Ol­sen får nem­lig Thor­sen til at ind­se, hvor træt han er af provin­si­el små­bor­ger­lig­hed og kon­ser­va­tis­me, og hans op­rør­ske ad­færd får snart op­bak­ning fra by­ens un­ge – og gør ind­tryk på den køn­ne frø­ken Mor­ten­sen. Med­vir­ken­de: Don Ol­sen: Bu­ster Lar­sen, Thor­sen: Dirch Pas­ser og Ba­ger­me­ster Horn: Karl Steg­ger. In­struk­tion: An­ker Sø­ren­sen. TV 2 Char­lie kl. 21.35 Ame­ri­kansk western fra 1969. ( True Grit) Da Mat­ties far bli­ver dræbt af Tom Cha­ney, svær­ger hun hævn. Sam­men med den enø­je­de, al­ko­ho­li­ske Roo­ster Cog­burn og den un­ge du­sørjæ­ger La Bo­euf dra­ger hun af sted for at fin­de Cha­ney, der har slut­tet sig til Ned Pep­pers ban­de. De to re­vol­ver­mænd har in­gen respekt for hin­an­den, men un­der de blo­di­ge be­gi­ven­he­der bli­ver de nødt til at ar­bej­de sam­men. Med­vir­ken­de: Reu­ben J. » Roo­ster « Cog­burn: Jo­hn Way­ne, LaBo­euf Te­xas Ran­ger: Glen Camp­bell og » Lucky « Ned Pep­per: Ro­bert Du­vall. In­struk­tion: Hen­ry Hat­haway. DR2 kl. 17.05 Ita­li­ensk komedie fra 2013. ( Stu­dio Il­le­ga­le) An­drea er en ung am­bi­tiøs ad­vo­kat, der får en stor op­ga­ve, der vil kun­ne be­ty­de avan­ce­ment og et bed­re job, hvis han kla­rer den. Alt går godt, ind­til han mø­der An­drea Emi­lie Cho­mand, en se­xet, char­me­ren­de og snu ad­vo­kat fra et kon­kur­re­ren­de fir­ma. Med­vir­ken­de: An­drea Cam­pi: Fa­bio Vo­lo, Emi­lie Cho­mand: Zoé Fe­lix og Gi­u­sep­pe So­brero­ni: En­nio Fan­ta­sti­chini. In­struk­tion: Um­ber­to Ric­cio­ni Car­te­ni. TV 2 Zulu kl. 02.25 Ame­ri­kansk- en­gelsk thril­ler fra 1999. ( Ey­es Wi­de Shut) Dok­tor Wil­li­am Har­ford er de ri­ges læ­ge. Mæn­de­ne respek­te­rer ham dybt, og hans kvin­de­li­ge pa­tien­ter suk­ker dybt ved sy­net af den­ne ka­ris­ma­ti­ske mand. En af­ten del­ta­ger Wil­li­am og hans smuk­ke og se­xe­de ko­ne, Ali­ce, i en ju­le­fest hos den sten­ri­ge og ik­ke- bor­ger­li­ge, Vi­ctor Zieg­ler. Pro­vo­ke­ren­de til­nær­mel­ser og uskyl­dig flir­ten med nog­le af gæ­ster­ne væk­ker mi­stan­ke, da Wil­li­am og Ali­ce ob­ser­ve­rer hin­an­den på af­stand. Med­vir­ken­de: Dr. Wil­li­am » Bill « Har­ford: Tom Cru­i­se, Ali­ce Har­ford: Ni­co­le Kid­man og Vi­ctor Zieg­ler: Syd­ney Pol­la­ck. In­struk­tion: Stan­ley Ku­bri­ck. Ka­nal 4 kl. 23.55 Ame­ri­kansk komedie fra 1993. ( Si­ster Act 2: Ba­ck in the Ha­bit) Del­o­ris Van Car­ti­er skal igen hop­pe i non­nekjo­len! Den­ne gang skal hun hjæl­pe med at kø­re en ka­tolsk sko­le, der er helt smadret. Som om det ik­ke er nok at for­sø­ge at ap­pel­le­re til en klas­se fuld af uo­p­lag­te stu­de­ren­de, så er sko­len tru­et af den skrup­pel­lø­se lo­kal­po­li­ti­ker hr. Crisp. Med­vir­ken­de: Mr. Crisp: Ja­mes Co­burn, Del­o­ris Van Car­ti­er: Whoo­pi Gold­berg og Ri­ta Louise Wat­son: Lauryn Hill. In­struk­tion: Bill Duke. Ka­nal 5 kl. 02.55

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.