’ Jeg le­ver det liv, jeg al­tid har drømt om’

Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki fø­ler sig mest dansk, men har fo­rel­sket sig i det ce­le­bre liv i USA. Det kan bli­ve den be­rej­ste stjer­nes en­de­sta­tion

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Jo­han Lyng­holm i Mon­te­ne­gro » I øv­rigt la­ve­de han en bag­hånds­vin­der ned langs linj­en, som han skal ha­ve kre­dit for, « gri­ner 24- åri­ge Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki, da hun med sit van­li­ge over­skud be­ret­ter om sit mø­de med USAs præ­si­dent, Ba­ra­ck Oba­ma.

Vi be­fi nder os i den sol­be­skin­ne­de Bal­kan­re­pu­blik Mon­te­ne­gro, hvor Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki i dis­se da­ge re­præ­sen­te­rer det dan­ske lands­hold i Fed Cup. Med Adri­a­ter­ha­vet og de sko­v­be­klæd­te bjer­ge som de smuk­ke om­gi­vel­ser, der in­dram­mer ten­ni­spi­gens mid­ler­ti­di­ge ba­se.

Si­den den den­gang 17- åri­ge Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki og fa­mi­li­en in­ve­ste­re­de i en lej­lig­hed i fyr­sten­døm­met Mo­na­co, har ten­ni­spi­gen, der blev en ver­dens­stjer­ne, le­vet et liv på far­ten med rej­ser til he­le ver­den.

Det gør hun sta­dig. Men vej­en til en per­ma­nent ba­se bli­ver kor­te­re. Og me­get ta­ler for, at en­de­sta­tio­nen kan bli­ve i det land, som har adop­te­ret hen­de som de­res egen, og hvor selv præ­si­den­ten in­vi­te­rer til en ten­niskamp. Som det var til­fæl­det sid­ste man­dag, hvor Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki som den ene­ste ik­ke- ame­ri­kan­ske sports­per­son var in­vi­te­ret til et vel­g­rø­ren­heds­ar­ran­ge­ment i Det Hvi­de Hus.

Mil­li­onfor­ret­nin­gen Woz­ni­a­cki har al­le­re­de in­ve­ste­ret i to lej­lig­he­der i en luksuriøs ejen­dom på Man­hat­tan i New York, en pent­hou­se­lej­lig­hed på det eks­klu­si­ve Fis­her Island i Mi­a­mi og en luksuriøs lej­lig­hed i for­æl­dre­nes hjem­land, Po­len.

» Jeg el­sker USA. Jeg sy­nes, det er et fan- ta­stisk land. Du kan gø­re, hvad du vil der­ov­re. Jeg har en god til­knyt­ning til det, og det er godt at træ­ne der­ov­re, « si­ger hun, in­den hun til­fø­jer, at hun alt­så sta­dig fø­ler sig mest dansk. Det er, hvor hun er født og op­vok­set, men og­så et sted, som hun næp­pe ven­der hjem og byg­ger re­de i.

Slyng­ve­nin­den

» Så langt har jeg ik­ke tænkt, men det tror jeg ik­ke, « si­ger Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki og til­fø­jer, at hun fø­ler sig mest hjem­me, hvor fa­mi­li­en og ven­ner­ne er.

I spid­sen af ven­ne­kred­sen står Se­re­na Wil­li­ams. Slyng­ve­nin­den, som hjalp Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki ud af den fø­lel­ses­mæs­si­ge kri­se, da gol­fi ko­net Rory McIl­roy sid­ste år så stort på for­lovel­sen og dum­pe­de dan­ske­ren.

Og så er der ven­ner­ne i NFL- ma­ne­gen. Først var der Washington Red­skins- spil- le­ren Ry­an Ker­ri­gan, in­den den ( på al­le må­der) end­nu stør­re stjer­ne, J. J. Watt fra Hou­ston Te­xans, be­gynd­te at duk­ke op på bil­le­der sam­men med den dan­ske ten­ni­spi­ge og sat­te fut i ryg­ter­ne om et dansk- ame­ri­kansk stjer­ne­par.

Spe­ku­la­tio­ner, som Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki ik­ke vil­le gø­re omver­de­nen klo­ge­re på ons­dag.

» Nej, det kan jeg ik­ke, « lød det kort­fat­te­de svar ledsa­get af et stort smil.

Har ta­get USA til sig

An­der­le­des na­tur­ligt er det at ta­le om USA og ame­ri­ka­ner­ne, som hun har ta­get til sig. Li­ge­som de har fo­rel­sket sig i den blon­de Miss Suns­hine med det sto­re smil, der godt kan fo­re­stil­le sig at ka­ste an­ke­ret på det ame­ri­kan­ske kon­ti­nent.

jo­hp@ spor­ten. dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.