Rol­lemo­del­len

Dan­mark klar til op­ryk­nings­fi­na­le i Fed Cup med Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki som mo­tor på og uden for ba­nen

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Ken­neth Carl­sen ro­ser Woz­ni­a­cki for hen­des pro­fes­sio­na­lis­me. Jo­han Lyng­holm jo­hp@ spor­ten. dk Fo­to: Det mon­te­ne­grin­ske ten­nis for­bund

GULD VÆRD

Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki har gen­tag­ne gan­ge age­ret mo­del i mo­de­bla­de og ma­ga­si­ner. Men end­nu vig­ti­ge­re er det for hen­de at væ­re rol­lemo­del for al­le de voks­ne, un­ge og børn, der føl­ger hen­de.

Si­den tirs­dag har hun væ­ret sam­let med lands­hol­det i Mon­te­ne­gro, hvor hun har age­ret front­kvin­de bå­de på og uden for ba­nen for det dan­ske kvin­delands­hold, der med en 2- 1- sejr i hold­kam­pen mod Nor­ge i går spil­le­de sig i lør­da­gens op­ryk­nings­fi­na­le i Fed Cup’en. Her kan Dan­mark med en sejr over Græken­land ryk­ke op i Eu­ro­pa/ Afri­ka grup­pe 2.

I den mon­te­ne­grin­ske strand­by Ulcinj har Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki med sin blot­te til­ste­de­væ­rel­se og go­de råd in­spi­re­ret hold­kam­me­ra­ter­ne Ka­ren Bar­bat, Emi­lie Fran­ca­ti og Mai Gra­ge og des­u­den stil­let vel­vil­ligt op til bil­le­der og au­to­gra­fer fra spil­le­re, of­fi­ci­als og fans. I en så­dan grad, at selv en tur­ne­rings­ansvar­lig måt­te spør­ge, hvor­dan den be­røm­te su­per­stjer­ne fin­der ro­en og over­skud­det til at væ­re så af­slap­pet.

Som han sag­de: » Det er ik­ke nor­malt « .

Hu­sker selv idol­tid

» Mi­ne for­æl­dre har al­tid væ­ret mi­ne rol­lemo­del­ler og for­talt mig, at li­ge me­get, hvad du gør i dit liv, skal du væ­re den sam­me per­son. Ba­re for­di jeg spil­ler ud­mær­ket ten­nis til ti­der, så be­ty­der det ik­ke, at det skal æn­dre mig som per­son. Det, sy­nes jeg, er vig­tigt, « for­tæl­ler Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki, der på­pe­ger en sær­lig op­le­vel­se som et pej­le­mær­ke for, hvor­dan hun selv vil age­re.

» Jeg kan hu­ske, da jeg var 12 år gam­mel, og Ve­nus Wil­li­ams kom til Dan­mark for at spil­le en op­vis­nings­kamp. Da spurg­te jeg, om hun vil­le slå nog­le bol­de med mig. Det sag­de at jeg er bed­re end an­dre men­ne­sker. «

Land­stræ­ner Ken­neth Carl­sen har kendt Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki li­ge si­den 11- 12- års al­de­ren.

Me­get pro­fes­sio­nel

Han ser i dag en 24- årig kvin­de, der har ud­vik­let sig me­get, men har be­holdt sit grund­læg­gen­de væ­sen på trods af en im­po­ne­ren­de vej op i stjer­ne­him­len.

» Hun er en pi­ge, som er vok­set med op­ga­ven og er me­get pro­fes­sio­nel. Det er klart, at hun ger­ne skul­le ha­ve ud­vik­let sig som men­ne­ske, det vil­le væ­re mær­ke­ligt an­det, men i bund og grund er hun den pi­ge, hun al­tid har væ­ret. En glad og smi­len­de pi­ge, me­get dyg­tig og må­l­ret­tet og me­get pro­fes­sio­nel. Hun er en pi­ge, som er ble­vet æl­dre, har få­et me­re er­fa­ring og er ble­vet me­re mo­den, « si­ger den tid­li­ge­re her­re­top­spil­ler, in­den han til­fø­jer:

» Hun er guld værd for dansk ten­nis. Om det så er på lands­hol­det el­ler in­di­vi­du­elt. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.