Woz­ni­a­cki kri­ti­se­rer for­bund

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - MOD TVANG Jo­han Lyng­holm jo­hp@ spor­ten. dk

Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki og det dan­ske kvin­delands­hold er i dis­se da­ge i ak­tion i Fed Cup i yderst yd­my­ge ram­mer i Bal­kan- re­pu­blik­ken Mon­te­ne­gro.

Her skal dan­sker­ne - med land­stræ­ner Ken­neth Carl­sen i spid­sen - for­sø­ge at spil­le sig op fra den la­ve­ste grup­pe, Eu­ro­pa/ Afri­ka Grup­pe 3.

At Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki over­ho­ve­det stil­ler op mod lil­le­put­na­tio­ner som Al­ge­ri­et, skyl­des i al­ler­hø­je­ste grad det in­ter­na­tio­na­le ten­nis­for­bund ITFs reg­ler om, at OL- del­ta­gel­se i Rio er be­tin­get af to lands­holds­del­ta­gel­ser frem mod le­ge­ne i Rio.

Det har og­så få­et sto­re ten­nis­stjer­ner fra an­dre lan­de til at stil­le op for de­res lan­de midt i et pres­set in­di­vi­du­elt pro­gram.

Re­præ­sen­te­rer al­tid Dan­mark

Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki, der ik­ke har spil­let på lands­hol­det si­den 2011, un­der­stre­ger, at hun er stolt over at re­præ­sen­te­re sit land, men er­klæ­rer sig ue­nig i spil­le­reg­ler­ne, der dik­te­rer, at OL- del­ta­gel­sen er af­hæn­gig af kam­pe­ne på ten­nis­spor­tens tred­je klas­se. ’ Jeg re­præ­sen­te­rer Dan­mark hver uge’, ly­der bud­ska­bet.

» Jeg sy­nes, al­le spil­ler­ne på Tou­ren re­præ­sen­te­rer de­res lan­de hver uge, når vi spil­ler tur­ne­ring. Der er al­tid dansk flag ud for mit navn. At bli­ve pres­set til at spil­le, sy­nes jeg, er ik­ke den rig­ti­ge må­de. Jeg sy­nes, det skul­le væ­re, for­di man har lyst. Der er man­ge, som sy­nes, det er sjovt, og som har lyst, så der­for sy­nes jeg, det er lidt ær­ger­ligt, at man skal gø­re det til en ne­ga­tiv ting. For det er det ik­ke. Det er sjovt og en ære at spil­le på lands­hol­det, « si­ger hun un­der den mon­te­ne­grin­ske sol og op­for­drer sam­ti­dig ITF til at bli­ve bed­re til at plan­læg­ge Fed Cup- pro­gram­met - end de har gjort i år.

» ITF skal læg­ge det på nog­le or­dent­li­ge da­to­er. Så det er op til dem, hvis de ger­ne vil ha­ve, at top­spil­ler­ne skal spil­le. «

Dan­mark vandt sin grup­pe med sej­re over Al­ge­ri­et og Nor­ge. Nu ven­ter en op­ryk­nings­fi­na­le mod Græken­land.

Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki er ik­ke til­freds med at bli­ve ’ tvun­get’ til at spil­le for Dan­mark. Fo­to: Dansk Ten­nis For­bund

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.