SA­GEN ER BØF

Den fy­re­de hol­de­jer var i går et smut på ken­dis- caféen Café Vik­tor i Kø­ben­havn for at ple­je gam­le ven­ska­ber, men uden at gi­ve pres­sen au­di­ens

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - TAVS Jacob Staehelin jst@ spor­ten. dk Fo­to: Si­mon Læs­søe

Lars B. Jør­gen­sen

lbj@ spor­ten. dk

Bjar­ne Ri­is er nok ble­vet ud­sty­ret med mund­kurv og in­gen- kom­men­ta­rer­skilt ef­ter det dra­ma­ti­ske brud med Tin­koff- Saxos rus­si­ske hol­de­jer Oleg Tin­kov. Men ta­le­for­bu­det stræk­ker sig ik­ke så langt som til hjem­li­ge him­mel­strøg og go­de ven­ners lag.

I går lag­de Ri­is vej­en for­bi Kø­ben­havn. Og mis­sio­nen fra Ri­is var ik­ke at hil­se på Dron­nin­gen i an­led­ning af re­gen­tens sto­re run­de dag. I ste­det li­ste­de den de­tro­ni­se­re­de dan­ske cy­kel­boss sig ind på ken­dis- ste­det Café Vi­ctor i sel­skab med en stri­be nav­ne fra den to­hju­le­de sports dan­ske høja­del.

Gen­syns­glæ­de

Der var smil og gen­syns­glæ­de over he­le linj­en, da nav­ne som Bri­an Holm, Jens Veg­ger­by, Jesper Ski­b­by, Thomas Bay, Dan Frost, Jør­gen V. Pe­der­sen og Per Baus­a­ger trop­pe­de op i in­dre by for at ny­de bor­dets glæ­der og hin­an­dens sel­skab.

Ly­sten til li­ge­som Oleg Tin­kov at bry­de tavs­he­den og få sat ord på sin op­le­vel­se af den sid­ste tur­bu­len­te tid på Tin­koff- Saxo, var dog ik­ke ek­si­ste­ren­de for Bjar­ne Ri­is. I hvert fald ind­til vi­de­re, for som Ri­is selv un­der­stre­ge­de i den pres­se­med­del­el­se, der fulg­te med­del­el­sen om hans exit fra cy­kel­hol­det og livs­vær­ket, er der brug for en tæn­ke­pau­se med fa­mi­lie og go­de ven­ner om­kring sig.

» Giv mig nu tid. Jeg skal nok mel­de ud, når der er no­get at mel­de ud, « lød det fra Ri­is ef­ter at væ­ret gå­et om­bord i en vel­vok­sen pa­ri­ser­bøf fra frokost­kor­tet.

Langskæg­get

BT vil­le el­lers ger­ne ha­ve hørt me­re om, hvor­dan Ri­is selv har op­le­vet dels at bli­ve fy­ret som le­den­de sport­s­di­rek­tør på sit cyk­len­de livs­værk, dels at bli­ve hå­net og be­skyldt for ik­ke at pas­se sit ar­bej­de af den rus­si­ske rig­mand Oleg Tin­kov i op­sigtsvæk­ken­de et in­ter­view med et rus­sisk me­die. ef­ter­føl­gen­de af Eu­rosport­kom­men­ta­tor Thomas Bay, som per SMS lod BT vi­de, at froko­sten ude­luk­ken­de hav­de holdt kæ­den stram i en af sjak­kets ab­so­lut­te ynd­lings­di­sci­pli­ner.

» Det var så­mænd ba­re en ud­veks­ling af gam­le rø­ver­hi­sto­ri­er, « lod Thomas Bay vi­de.

Ak­ku­rat som un­der den fa­mø­se rød­vin­s­mid­dag i Ita­li­en, der blev en for­lø­ber for op­gø­ret mel­lem Bjar­ne Ri­is og Oleg Tin­kov for en må­ned si­den, hav­de eks- prof­fen Per Baus­a­ger sør­get for at trom­me det små­ce­le­bre sel­skab sam­men un­der en af Ri­is’ sjæld­ne vi­sit­ter i den dan­ske ho­ved­stad.

An­gi­ve­ligt har der tid­li­ge­re væ­ret kna­ster i vej­en for den slags festi­vi­tas, men med åre­ne er der ble­vet hjer­te­rum og for­so­ning de ste­der, hvor gam­melt nag har stå­et i vej­en.

Ri­is vil­le dog godt løf­te slø­ret for i hvert fald en af si­ne pla­ner for den nær­me­ste frem­tid.

» Jeg skal ba­re ny­de som­me­ren, « sag­de Ri­is, da han for­lod Café Vi­ctor.

Det dan­ske som­mer­vejr glim­re­de dog ved sit fra­vær på en blæ­sen­de og kølig dag i april.

Men Ri­is kun­ne i det mind­ste glæ­de sig over at ha­ve vin­den i ryg­gen, da han skrid­te­de fra froko­sten på Café Vi­ctor.

Bjar­ne Ri­is holdt kor­te­ne tæt ind til krop­pen ef­ter sit be­søg på Café Vi­ctor i Kø­ben­havn.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.