LANDSTRÆNERJAGT

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - LAND­STRÆ­NER Ni­co­laj Thomas Tru­el­sen, Sø­ren Hang­høj Kristensen Per­ry Ove­re­em as­si­stent i AZ Alk­maar SC Frei­burg FC Augs­burg FC Kø­ben­havn uden ar­bej­de - se­ne­st i Car­diff Ci­ty 2014 ( ar­bejds­løs - mu­lig kom­men­de Borus­sia Dort­mund- træ­ner)

Mi­cha­el Laud­rup er den sto­re fa­vo­rit til at af­lø­se Mor­ten Ol­sen næ­ste som­mer med Kasper Hjul­mand li­ge i hæ­le­ne. En dan­sker sæt­ter sig der­for for­ment­lig på land­stræ­nerta­bu­ret­ten, når Ol­sen rej­ser sig se­ne­st næ­ste som­mer. Men har DBUs adm. di­rek­tør Claus Bret­ton- Mey­er mod på at kig­ge ud over Dan­marks græn­ser i jag­ten på en ny land­stræ­ner, åben­ba­rer der sig en skov af mu­lig­he­der.

Det job, Bret­ton- Mey­er skal be­sæt­te, er nem­lig at­trak­tivt. Ik­ke ba­re for min­dre træ­ner­nav­ne. Nej, og­så nog­le af de sto­re fisk i træ­ner­dam­men vil fin­de job­bet som dansk land­stræ­ner sær­de­les in­ter­es­sant.

» At væ­re land­stræ­ner vil væ­re et at­trak­tivt job for no­get nær al­le træ­ne­re. Især i et land med en fod­bold­hi­sto­rie, en spil­lestil og en le­ve­stan­dard som i Dan­mark, « ly­der det fra den hol­land­ske agent Per­ry Ove­re­em, der har træ­ne­re som Marco Van Ba­sten og Frank Ri­j­kaard i sin stald.

Løn kan træk­ke sto­re nav­ne

DBU har hi­sto­risk set be­talt en god løn, og selv om uni­o­nen har væ­ret i øko­no­misk kri­se, er det ik­ke her, der er ble­vet spa­ret. I sin nu­væ­ren­de kon­trakt tje­ner Mor­ten Ol­sen cir­ka fem mil­li­o­ner kro­ner om året, og væl­ger DBU blot at bi­be­hol­de det løn­ni­veau, åb­ner det dø­ren til tun­ge træ­ner­nav­ne i nog­le af Eu­ro­pas stør­ste liga­er.

» Fem mil­li­o­ner kro­ner er en al­de­les glim­ren­de løn, som vil til­ta­le en bred vif­te af in­ter­na­tio­na­le træ­ne­re. Træ­ne­re, der en­ten er uden job el­ler le­der ef­ter nye ud­for­drin­ger. Med så­dan en løn vil­le det ik­ke væ­re svært for det dan­ske fod­bold­for­bund at til­træk­ke in­ter­na­tio­na­le træ­ne­re med go­de nav­ne, « si­ger Per­ry Ove­re­em.

Væl­ger Claus Bret­tonMey­er mod for­vent­ning at kig­ge til ud­lan­det i sin jagt på en ny, dansk land­stræ­ner, spej­der han næp­pe læn­ge­re end til Nor­ge, Sve­ri­ge, Tys­kland el­ler Hol­land. Men og­så i Frank­rig er en årsløn på fem mio. kr. nok til at få øjen­bry­ne­ne til at løf­te sig og in­ter­es­sen til at bre­de sig.

» For fem mil­li­o­ner kro­ner om året kan du kom­me langt på det fran­ske træ­ner­mar­ked. Det er en rig­tig god løn, og for dén kan du få en rig­tig god, ung træ­ner, der sam­ti­dig har mas­ser af er­fa­ring, « si­ger agen­ten Se­ba­stien Hen­ry, der næv­ner Clau­de Pu­el fra Ni­ce og Jo­ce­lyn Gour­ven­nec fra dan­sker- klub­ben Gu­im­gamp som ek­semp­ler fra net­op den­ne ka­te­go­ri.

I Hol­land sva­rer fem mil­li­o­ner kro­ner til løn­nin­ger­ne i nog­le af de stør­ste klub­ber, mens der i Nor­ge og Sve­ri­ge kan væl­ges på de al­le­rø­ver­ste hyl­der med et løn­bud­get som det­te.

ni­tr@ spor­ten. dk srkr@ spor­ten. dk

Fo­to: Li­se­lot­te Sa­broe/ AFP/ Reu­ters/ EPA

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.