Godt, Kro­hn- De­hli ’’

Mor­ten Ol­sen ro­ser lands­holds­spil­le­rens mu­li­ge skif­te til Se­vil­la

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - PO­SI­TIVT Da­ni­el Re­mar da­lu@ spor­ten. dk ssf@ spor­ten. dk Mor­ten Ol­sen Fo­to: Jep­pe Mi­cha­el Jensen MI­CHA­EL KRO­HN- DE­HLI

Det er et skif­te, som Mi­cha­el Kro­hn- De­hli har få­et, for­di han har væ­ret en pro­fil for et godt fod­bold­hold hos Cel­ta Vi­go i læn­ge­re tid og på lands­hol­det i en del år

Sø­ren Sor­gen­fri Land­stræ­ner Mor­ten Ol­sen ser me­get po­si­tivt på Mi­cha­el Kro­hnDe­hlis for­modent­li­ge skif­te til Se­vil­la, hvor midt­ba­ne­spil­le­ren trods si­ne 31 år kan få en lang kar­ri­e­re.

Det for­tæl­ler Mor­ten Ol­sen til BT, selv­om Mi­cha­el Kro­hn- De­hlis trans­fer til Se­vil­la sta­dig mang­ler at bli­ve of­fi­ci­elt be­kræf­tet af bå­de klub og spil­ler.

» Jeg vil sy­nes, at det er me­re end fortjent. Det er et skif­te, som Mi­cha­el Kro­hn- De­hli har få­et, for­di han har væ­ret en pro­fil for et godt fod­bold­hold hos Cel­ta Vi­go i læn­ge­re tid og på lands­hol­det i en del år. Han spil­ler den slags fod­bold, som jeg ny­der. Og var der ik­ke den ty­pe spil­ler, hvad var fod­bold så? « spør­ger Mor­ten Ol­sen.

Iføl­ge den span­ske avis, El Des­marque, får Mi­cha­el Kro­hnDe­hli i Se­vil­la en to­årig kon­trakt, hvor han an­gi­ve­ligt er til­tænkt en rol­le på hol­dets de­fen­si­ve midt­ba­ne. Men skal man tro Mor­ten Ol­sen, bli­ver Mi­cha­el Kro­hn- De­hlis rol­le i den span­ske stor­klub ik­ke så me­get an­der­le­des, end den han spil­ler på det dan­ske lands­hold og hos Cel­ta Vi­go.

» Han har i Cel­ta Vi­go et par gan­ge op­t­rå­dt på det, vi kal­der 6’ er- po- si­tio­nen. Men el­lers spil­ler han til ven­stre på midt­ba­nen i en 4- 3- 3- for­ma­tion. Han har ik­ke spil­let ven­stre fløj, og jeg ved ik­ke, hvor­for man­ge dan­ske­re ser Mi­cha­el Kro­hn- De­hli som ven­stre fløj. Det er ik­ke der, han spil­ler på lands­hol­det. Jeg tror og­så, at Se­vil­la vil bru­ge ham i ven­stre si­de af midt­ba­nen, « si­ger Mor­ten Ol­sen.

In­gen pro­ble­mer

Han me­ner ik­ke, at Mi­cha­el Kro­hnDe­hli vil få pro­ble­mer med at til­spil­le sig en fast plads hos Se­vil­la.

» Det ved jeg, at han kan. Han er en tek­nisk frem­ra­gen­de fod­bold­spil­ler og nu med en er­fa­ring, som er guld værd. Uden at ken­de al­le sta­ti­stik­ker vil jeg me­ne, at han er en af de midt­ba­ne­spil­le­re, der lø­ber mest i den span­ske liga. Og det gæl­der og­så på det dan­ske fod­bold­lands­hold, « for­tæl­ler Ol­sen.

Iføl­ge Kro­hn- De­hlis agent, Rob

FØDT: PO­SI­TION: KLUB­BER ( UNG­DOM):

6. ju­ni 1983 ( 31 år)

Midt­ba­ne

Ro­sen­høj, Hvi­d­ov­re, Brønd­by, Ajax Am­ster­dam

KLUB­BER ( SE­NI­OR):

RKC Waalwi­jk, Ajax, Spar­ta Rot­ter­dam ( le­je), Brønd­by, Cel­ta Vi­go

49 A/ 6, 8 U21/ 2, 10 U20/ 4, 5 U19/ 0

LAND­SKAM­PE/ MÅL:

Wits­ch­ge, er det dog end­nu ik­ke helt sik­kert, at Se­vil­la er den nye klub.

» I for­hold til Se­vil­la kan jeg ik­ke kom­men­te­re no­get. Det, jeg kan si­ge, er, at det lig­ger 100 pro­cent fast, at han skif­ter til som­mer. «

Mor­ten Ol­sen er godt til­freds med, at Mi­cha­el Kro­hn- De­hli ( th.) sand­syn­lig­vis skif­ter til Se­vil­la.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.