Wen­ger: Kl­opp- ryg­ter er ’ et cir­kus’ ’’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - LAT­TER­LIGT Flem­m­ing Brandt fl b@ spor­ten. dk Arsè­ne Wen­ger Fo­to: Reu­ters

Jür­gen Kl­opp har med­delt, at han stop­per som ch­eft ræ­ner i Borus­sia Dort­mund, og han har på ryg­te­plan læn­ge væ­ret nævnt som po­ten­ti­el eft er­føl­ger til Arsè­ne Wen­ger i Ar­se­nal.

Men Wen­ger, der i øje­blik­ket har ud­sigt til at le­de Ar­se­nal frem til det bed­ste re­sul­tat i

Jeg fi nder det her cir­kus en smu­le lat­ter­ligt

åre­vis i Pre­mi­er Le­ague, hvor hol­det er num­mer to eft er Chel­sea og sam­ti­dig skal mø­de Re­a­ding i FA Cup- se­mi­fi na­len i mor­gen, vil ik­ke ind i en dis­kus­sion om den ty­ske træ­ner.

» Jeg er ik­ke en agent, der pla­ce­rer ma­na­ge­re, og jeg bå­de hol­der af og respek­te­rer dem al­le sam­men, men jeg fi nder det her cir­kus en smu­le lat­ter­ligt, « sag­de Wen­ger iføl­ge The Te­le­graph ved et pres­se­mø­de i går.

Den 65- åri­ge fransk­mand har kon­trakt med Ar­se­nal frem til 2017.

Han vil­le dog ger­ne gi­ve et råd med på vej­en, hvis en uden­land­sk træ­ner som Kl­opp skul­le væl­ge at kom­me til Eng­land.

» For­søg at få di­ne eg­ne ide­er igen­nem. Og til­pas dig til den lo­ka­le kul­tur og respek­ter den, « lød op­for­drin­gen fra den man­ge­åri­ge Ar­se­nal­ma­na­ger.

Skuf­fe­de Wol­fsburg- spil­le­re for­la­der grønsvæ­ren ef­ter det kla­re ne­der­lag til Na­po­li.

Arsè­ne Wen­ger ( th.) er træt af ryg­ter­ne om Jür­gen Kl­opp ( tv.) som fransk­man­dens ef­ter­føl­ger i Ar­se­nal. Fo­to: EPA

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.