DE TAB­TE LUF­TEN

Dan­sker­ne gik ned i tred­je pe­ri­o­de mod stær­ke schweize­re

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Fo­to: Jan Kors­gaard

LAND­SKAMP dan­ske spil­le­re et var­sel om, at dum­me ud­vis­nin­ger bli­ve dy­re i VM.

For to år si­den i Sto­ck­holm vandt Schweiz sen­sa­tio­nelt VM- sølv, så det var ik­ke hvem som helst, Dan­mark te­ste­de VM- for­men mod.

Faldt sam­men

vi væ­re til­fred­se. Om det er dem, der skru­er tempoet op el­ler os, der går ned, ved jeg ik­ke, « si­ger han.

En god sæ­son

at ba­ck­brød­re­ne Oli­ver og Mar­kus Laurid­sen fra hen­holds­vis Le­high Val­ley Phantoms og La­ke Erie Monsters i AHL har få­et grønt lys til VM for tred­je år i træk.

Én me­re er en kæm­pe­bonus

kam­pen og­så på. Al­drig har Dan­mark stil­let med en så ru­ti­ne­ret kæ­de som dén med Mor­ten Gre­en, Kim Staal og Mor­ten Poul­sen. Trio­en re­præ­sen­te­re­de ik­ke fær­re end 566 land­skam­pe med Rung­sted­dren­gen Mor­ten Gre­en i spid­sen med 268. Mor­ten Mad­sen har haft en god sæ­son i Ham­burg Fre­ezers og gav prø­ver på sin klas­se med en stor ar­Med lidt held er de klar til den sid­ste De før­ste to pe­ri­o­der mod de hur­bejds­ind­sats og scor­in­ger­ne til 1- 0 test lør­dag i næ­ste uge mod Tysk­ti­ge og fy­sisk stær­ke schweize­re var eft er to mi­nut­ter på godt for­ar­bej­de land i SE Are­na i Vo­jens in­den af­rej­me­re end god­kendt, men i de sid­ste af Ni­chlas Hardt og 2- 2 ot­te mi­nut­sen til Ostra­va 29. april. Et brud på ven­stre fod un­der træ20 mi­nut­ter faldt de træt­te dan­ske ter in­de i an­den pe­ri­o­de. Om der duk­ker fl ere spil­le­re op nin­gen i sid­ste uge i Oden­se for­hin­spil­le­re sam­men. Jour­na­li­ster­ne kå­re­de ham som fra Nor­da­me­ri­ka afh æn­ger af play­dre­de ba­ck­en Ni­cho­las B. Jensen i at

» Det er ik­ke godt nok, at de sco­kam­pens bed­ste dan­ske spil­ler med off . Men kom­mer der ba­re én me­re, væ­re med mod hvi­derus­ser­ne, men rer tre mål i po­wer­play. Der er nog­le den kre­a­ti­ve ba­ck Jesper B. Jensen og vil det væ­re en kæm­pe­bonus. i aft es kun­ne in­tet hol­de fi gh­te­ren ting her, vi skal ar­bej­de på. Men de den lyn­hur­ti­ge og di­rek­te wing FreRung­sted Is­ho­ck­ey hav­de skabt fra Aal­borg Pira­tes til­ba­ge. De er la­før­ste to pe­ri­o­der spil­ler vi godt og er de­r­ik Storm på de næ­ste plad­ser. en fl ot ram­me om den før­ste lands­vet af no­get spe­ci­elt de ho­ck­ey­spil­fuldt le­re.på høj­de med schweizer­ne, « siDet sid­ste dan­ske mål til 3- 6 blev kamp i Saxo Bank Are­na i næ­sten 15 ger to­måls- skytten Mor­ten Mad­sen. ham­ret ind på et slagskud fra ba­c­k­år med 2.015 til­sku­e­re, hvoraf 550 an­mark og Schweiz mø­des igen

Her­ning- ba­ck­en Da­ni­el Nielsen en Ras­mus Nielsen med små fi re mi­var til spis­ning in­den kam­pen. Der i mor­gen i Rø­d­ov­re Skøjte Are­na, blev in­den kam­pen hyl­det for sin nut­ter til­ba­ge. går næp­pe 15 år, in­den den næ­ste hvor den søn­derjy­ske guld­duo, plads på årets hold i Me­tal Li­ga­en Dan­marks Is­ho­ck­ey Uni­ons geland­skamp i det gen­fød­te Nord­s­jælMads Bød­ker og Thomas Spel­ling, som ene­ste dan­sker. ne­ral ma­na­ger, Kim Pe­der­sen, hå­ber land. er med.

» Glem­mer vi tred­je pe­ri­o­de, kan man­dag at kun­ne mel­de of­fi ci­elt ud, En uof­fi ci­el dansk re­kord bød

Guld­duo duk­ker op

Mor­ten Mad­sen ( i mid­ten) var Dan­marks bed­ste spil­ler med to scor­in­ger. Her har han net­op sco­ret til 1- 0.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.